با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن

سرباره - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امروزه آهن در کارخانه‌های صنایع فولاد با روش اکسیژن اولیه (لینز دوناویتز) یا در کارخانهٔ کوچک‌تر از طریق قوس الکتریکی تولید می‌شوند. کوره‌های باز ذوب آهن دیگر استفاده‌ای . سرباره تولید شده در این روش را برای ساخت بلاست راه آهن، مصالح زیرسازی جاده‌ها، مصالح آسفالت و بتن مورد استفاده قرار می‌دهند. در استاندارد BS 1047 مشخصات سرد.


مقاله بررسی نقش متاکائولین در افزایش مقاومت بتن : تی پی بین

موادی با خاصیت سیمانی شناخته شده با نام پوزولان، بعنوان یکی از اجزاء اصلی بتن همراه با سیمان پرتلند مورد استفاده قرار می گیرند. متاکائولین . در این مقاله به مواردی چون درصد بهینه جایگزینی متاکائولین و دمای بهینه تکلیس و همچنین مقایسه جایگزینی پوزولان هایی چون، متاکائولین، سرباره و دوده سیلیسی در بتن پرداخته شده است.


مقایسه¬ ی تغییر شکل¬ های ماندگار مخلوط¬ های آسفالتی حاوی سرباره .

ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ. و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. -. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺑﺎره. را. در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎي آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﺳﺖ . ﺑﺮ اﺳﺎس. اﯾﻦ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ. ﺗﻮان از درﺷﺖ داﻧﻪ. ي ﺳﺮﺑﺎره. ي ﻓﻮﻻد ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﻃﺒ. ﯿﻌﯽ در ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد. ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ. ١. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮوه.


با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن,

Guidelines for Full Papers - دانشگاه فردوسی مشهد

در فرآیند تولید آهن و فولاد علاوه بر محصول اصلی، محصولات دیگری از جمله سرباره، گردوغبار، لجن، ورقهای پوسته شده و لایه .. بتن گرم آسفالتی از سه جز اصلی تشکیل شده است. این سه جز اصلی عبارتند از مصالح سنگی درشت دانه، مصالح سنگی. ریز دانه و قیر. عمدتأ مصالح سنگی ۹۰ تا ۹۵ درصد وزنی و ۷۵ تا ۸۵ درصد حجمی مخلوط گرم.


با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن,

کلینیک تخصصی بتن CSH » مقالات داخلی رایگان

امکان¬سنجی استفاده از سرباره¬ کوره آهنگدازی ذوب آهن اصفهان به عنوان ماده¬ی جایگزین سیمان با رویکرد دوام در برابر یون کلراید. ۸۷. امکان‌سنجی استفاده .. بررسی بتن بدون ریزدانه NFC. 144. بررسی بتن فوق ... تقویت شده با frp. 342. بهینه سازی ساخت مخازن بتنی زمینی آب با کاهش مقاومت فشاری بتن وافزایش مقاومت کششی فولاد.


روسازی بتن غلتکی بررسی اثر پودر سنگ آهک و سرباره بر دوام

این مقاله به بررسی اثر پودر سنگ آهک و سرباره بر خواص دوام بتن روسازی غلتکی شامل جذب آب، نفوذ گاز اکسیژن و مقاومت سایشی . استفاده می. شود. خواص مقاومتی و اجزای اصلی بتن غلتکی )سنگدانه. های خوب دانه. بندی شده، مصالح سیمانی و آب( مشابه بتن. معمولی است ولی طرح اختالط آن با بتن معم . 2 heavy vibratory steel drum.


مقاله کاربرد سرباره و لجن ذوب آهن اصفهان درساخت برخی مصالح ساختمانی

به منظور استفاده دوباره از ضایعات تولیدی ذوب آهن اصفهان در بخش های کوره بلند و کنورتور امکان استفاده سرباره های کوره بلند و کنورتور و هم چنین لجن کنورتور درساخت برخی مصالح ساختمانی بررسی شد . پس از انجام آنالیز های شیمیایی بر روی ضایعات طرح هایی برای ساخت محصولات آجری و بتنی داده شد و نمونه های آجر ،کف فرشآجری و.


مقاله بررسی نقش متاکائولین در افزایش مقاومت بتن : تی پی بین

موادی با خاصیت سیمانی شناخته شده با نام پوزولان، بعنوان یکی از اجزاء اصلی بتن همراه با سیمان پرتلند مورد استفاده قرار می گیرند. متاکائولین . در این مقاله به مواردی چون درصد بهینه جایگزینی متاکائولین و دمای بهینه تکلیس و همچنین مقایسه جایگزینی پوزولان هایی چون، متاکائولین، سرباره و دوده سیلیسی در بتن پرداخته شده است.


انواع بتن - IRANIAN CEMENT INDUSTRY-اولین پورتال صنعت .

اين امر در مورد سازه هاى ساخته شده از بتن و فولاد نيز صادق بوده و تا كنون بتن هاى گوناگونى ابداع و به بازار عرضه شده اند. . كنند و سنگدانه هايى كه طبق استاندارد ASTN - C330 براى ساخت بتن هاى سبك سازه اى مورد استفاده هستند، عبارتند از:شيل، رس و اسليت منبسط شده در فرايند كوره دوار،فرايند تفتيدن ،سرباره هاى منبسط شده،پوكه هاى.


روسازی بتن غلتکی بررسی اثر پودر سنگ آهک و سرباره بر دوام

این مقاله به بررسی اثر پودر سنگ آهک و سرباره بر خواص دوام بتن روسازی غلتکی شامل جذب آب، نفوذ گاز اکسیژن و مقاومت سایشی . استفاده می. شود. خواص مقاومتی و اجزای اصلی بتن غلتکی )سنگدانه. های خوب دانه. بندی شده، مصالح سیمانی و آب( مشابه بتن. معمولی است ولی طرح اختالط آن با بتن معم . 2 heavy vibratory steel drum.


: بتن - دانشنامه رشد

فولاد به لحاظ اینکه در شرایط به دقت کنترل شده ای تولید می شود و مشخصات و خواص آن از قبیل تعیین و با آزمایشات متعددی کنترل می شود،دارای کاربری آسانتر از بتن است. اما بتن در یک شرایط کاملا متفاوتی با توجه به پارامتر های مختلف از قبیل نوع سیمان،نوع مصالح و شرایط آب و هوایی تولید و استفاده می شود و عدم اطلاع کافی از.


اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻬﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ ﻃﺮح و - دفتر مقررات ملی و .

9 ا کتبر 2017 . ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣ. ﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ روﺷﻬﺎي اراﺋﻪ. ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺘﻨﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ. .5. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﺗﻨﻴﺪه در .. ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺑﺘﻦ. 128. 9 -10 -8. ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺘﻦ. ﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه. 133. 9 -10 -9. ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺘﻦ و اﺟﺮاي آن. 147. 9-11. ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻮﻻد. ﮔﺬاري. 151.


اصل مقاله - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

شده با سرباره. های فوالدی و نخاله. جهت استفاده در راه. سازی با درنظرگیری عوامل مختلف موثر از جمله مسایل. محیط. زیست. ی می. باشد. واژه. های کليدی: مدیریت پسماند، س .. علوم و تكنولوژی محيط زيست، شماره. 37. ،. تابستان. 41. دلنواز. و همكار. ان. توجه. به. ماهیت. آجر. و. بتن. بازیافتی. دانه. بندی. شده. که. دانه. ای. و. فاقد. مصالح. ریزدانه.


چرا افزودنی های بتن؟ - کلینیک بتن ایران

به عنوان مثال شن حدود 50 درصد حجم مواد جامد بتن را تشکیل داده و ماسه حدود 40 درصد حجم ملات انتخاب می شود. نسبت آب به مواد ریزدانه و پودری بر اساس خواص مواد ریز بین 9/0 تا 1 می باشد. با روش آزمون و خطا نسبت دقیق آب به سیمان و مقدار ماده فوق روان کننده مخصوص برای مصالح مختلف تعیین می گردد. از این بتن با استفاده از افزودنی.


ﺴﻢ اﷲ ا ﻦ ا ﻢ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻀﺮ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻓﻮﻻدي و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﻮدﻳﻚ آن ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴـﻴﺎر ﻧـﺎ ﻣﻨﺎﺳـﺐ. ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ .. و ﺳﺮﺑﺎره ﻛﻮره آﻫﻨﮕﺪازي ﺑﺼﻮرت دو ﺟﺰﺋﻲ و ﺳﻪ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و دوام ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺳﻨﻴﻦ. ، 7. 28 .. 40%. ،. 60%. ،. % 80. و. % 100. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰداﻧﻪ، از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.


مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺘﻦ. -٩. -١. -۶. ۶. -. ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻨﺘﺮل روش ﻋﻤﻞ ﺁوردن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺘﻦ. -٩. -١. -۶. ٧. -. ﻧﻤﻮﻧﻪ. هﺎﯼ ﺁﮔﺎهﯽ. -٩. -١. -۶. ٨. -. ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺘﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁن. -٩. -١. ٧. -. ﻓﻮﻻد. -٩ ... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ رﯾﺰداﻧﻪ. (. ﻣﺎﺳﻪ. ) و ﺁب، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﯾﻦ. ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﻣﻮاد اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ، ﭘﻮزوﻻﻧﻬﺎ و ﻣﻮاد ﺷﺒﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﯽ، ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺘﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺁن، ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ و.


پایان نامه تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان .

25 ژوئن 2016 . خاک‌های ریزدانه رس‌دار همواره باعث ایجاد مشکل در پروژه‌های عمرانی شدهاند، یکی از روش‌های بهبود خواص خاک‌های مسأله‌دار رسی، استفاده از آهک به‌منظور تثبیت خاک است، در . در این تحقیق تاثیر سرباره فولاد ‌ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس، در دو حالت بدون آلودگی و آلوده به مواد شیمیایی (سولفات سدیم و منیزیم) به کمک آزمایش.


تکنولوژی بتن - عمران پویا

5 آوريل 2015 . بتن پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی است. این ماده، معمولاً از مخلوط نمودن سیمان پرتلند، ماسه، سنگ شکسته و آب ساخته می‌شود. در سال 1992 میلادی تنها در آمریکا 63 میلیون تن سیمان پرتلند به 500 میلیون تن بتن تبدیل شده است که این خود پنج برابر مصرف فولاد، به صورت وزنی، در مدت مشابه بوده است. در اغلب کشورهای.


خوردگی بتن در خلیج فارس - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

27 ا کتبر 2015 . ح : پوزولان ها، سرباره ها و ميكرو سيليس. ط : نوع سيمان (تركيبات اصلي و 0000). ي : سن بتن و خمير سيمان. ك : عمل آوري. ل : دماي بتن و ملات در هنگام ريختن آن و در هنگام گيرش. م : دماي بتن و ملات در هنگام نگهداري و عمل آوري. ن : نوع پرداخت سطح بتن و آب انداختن. س : گيرش سيمان و كار كردن با آن. ع : مصرف افزودني هاي مختلف.


با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن,

رزومه - امیرمحمد رمضانیان پور

مطالعه و بررسی نقش مواد و مصالح در اجرای ساختمان‌های بتنی معمولی بر اساس معیارهای توسعه پایدار، پویا گل زاده، دانشگاه تهران، 1394/10/21; بررسی و مدل سازی دوام . یا به عنوان ریزدانه در ساختار بتن، سجاد عسگری فرکوش، دانشگاه تهران، 1396/06/26; ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام سنگدانه های بازیافتی و استفاده از آن در مخلوط های.


اصل مقاله (1898 K) - نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - دانشگاه صنعتی .

سواحلی که نامناسب جهت استفاده در بتن می باشد، نیز. دارای اندازه های ریز و سوزنی است. ذرات ریز کربنات. در این ماسه ها به فراوانی موجود است. کربنات ها و. سولفات های موجود در مصسالح سنگی ریزدانه باعث. کریستالیزه شدن موضعی در داخل بتن می شوند که به. از هم باشسیدگی بتن و خوردگی فولاد می انجامد. در. نیز یکی دیگر از عواملی است.


بتن - صنایع شیمیایی ساختمان کاریز

28 ا کتبر 2017 . بتن ممکن است از انواع مختلف سیمان ونیز پوزولان‌ها، سرباره کوره‌ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودنی، پلیمرها، الیاف و غیره تهیه شود. همجنین در نحوه ساخت آن ممکن است حرارت، بخار آب، اتوکلاو، خلا، فشارهای هیدرولیکی و متراکم کننده‌های مختلف استفاده شود. با توجه به گسترش و پیشرفت علم و پیدایش تکنولوژی‌های فراوان.


انواع بتن‌‌های ویژه - omransoft

10 دسامبر 2016 . ‌برای کاربردهای سازه‌ای معمولاً زمانی از بتن سبک استفاده می‌شود که کاربرد آن به کاهش هزینه کلی‌ سازه‌ای با کاهش بارهای مرده روی سازه به دلیل استفاده از فولاد .. عوض مواد پوزولانی همچون ‌خاکستر بادی، سرباره کوره‌های آهن گدازی، خاکستر پوسته برنج و بالاخره پوزولان‌های طبیعی به صورت مواد‌ ریزدانه جایگزین آن شده است.


با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن,

بررسي تأثير پيرشدگي آزمایشگاهی دراز مدت بر رفتار خستگي .

استفاده از توليدات جانبي و دورريز در صنايع توليد آهن و فوالد )شامل انواع سرباره(، در روسازي راهها جهت جلوگيري از تداوم تأمين. حجم زياد مصالح سنگي .. .1. مشخصات مصالح سنگي آهکي و سرباره. اي. مشخصه. استاندارد. مصالح آهکي. سرباره کوره قوس الکتریک. ) EAF. (. سرباره کوره اکسيژني. ) BOF. (. درشت. دانه. ریزدانه. فيلر. درشت. دانه.


با استفاده از سرباره فولاد ریزدانه در بتن,


Pre:چرخ رویه بتن آفریقای جنوبی
Next:راه رفتن هیدرولیک ساز