دستورالعمل های ایمنی برای ماشین سنگ زنی

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﮔﺮم ( ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﺑﺮﺷﮑﺎری و ﺳﻨﮓ زﻧﯽ )

ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﻨﺪ. 0: ﺷﻤﺎرﻩ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. 0 : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﮔﺮم. (. ﺟﻮﺷﮑﺎری،. ﺑﺮﺷﮑﺎری. و. ﺳﻨﮓ زﻧﯽ. ) ﺻﻔﺤﻪ. ٣. از. ١٢. -٦. ﺧﻄﺮات ﭘﺮﺗﻮهﺎ. (. اﺷﻌﻪ. هﺎی ﻣﻀﺮ. ) : ﻋﻼوﻩ. ﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻴﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺋﯽ،. ﭘﺮﺗﻮهﺎی ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ در. ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ و ﭘﺮﺗﻮهﺎی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ در ﺟﻮﺷﮑﺎری. /. ﺑﺮﺷﮑﺎری ﺑﺎ. اﮐﺴﻴﮋن و ﮔﺎز اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﮐﻪ هﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﭘﺮﺗﻮهﺎ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻮاهﻨﺪ دارﻧﺪ. : اﺛﺮات ﺣﺎد ﭘﺮﺗﻮهﺎی. ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ.


اصول ایمنی استفاده از سنگ فرز - مکانیک صنعتی

2 مه 2014 . اصول ایمنی استفاده از سنگ فرز. روش استفاده از سنگ فرز در هنگام کار با ماشین های سنگ زنی به نکات زیر توجه نمایید: 1. از کار کردن با ماشین سنگ زنی بدون حفاظ خودداری نمایید. 2. در نوعی ماشین که با فشار باد کار میکند ،اتصالات وبست شیلنگها رامحکم نموده و پین (PIN) نمایید .در نوع برقی باید مجهز به کابل سالم.


اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 1348 1/2/

اﻳﻤﻨﻲ. ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎي اﻓﺰار. ﻫﺪف وداﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل. : ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ وارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ وﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎروﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ وﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎدي. ﻛﺸﻮرودرراﺳﺘﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي واﻳﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﭘﻴﺸﮕﻴﺮي . اﻳﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز. : ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺘﻪ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﺗﺮاش،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮاش،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮز،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮاش،ﻣﺎﺷﻴﻦ رﻧـﺪه،ا. ره. ﻫﺎي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﻠﻪ زﻧﻲ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﻨﮓ زﻧﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﺗﺮاش ﭼﻮب . ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﺘﻪ. ﻣﺎﺷﻴﻨ. ﻲ.


آیین نامه ایمنی ماشین های افزار - پیام ایمنی

ماشین سنگ‌زنی ماشینی است برای تغییر اندازه، شکل قطعه کار و پرداخت سطح فلز به کار می‌رود، این کار با قراردادن قطعه کار در تماس با یک صفحه سمباده یا سابنده که در . ماده22ـ بازرسی فنی کلیه قسمتهای ماشین‌های افزار، بعد از هرگونه تعمیرات و طی دوره‌های زمانی مطابق دستورالعمل‌های شرکت سازنده الزامی بوده و نتایج آن باید در پرونده.


آيين نامه ايمني ماشين هاي افزار - آقای شهردار

آیین نامه ایمنی ماشین های افزار . این ماشین ها عبارتند از: ماشین مته، ماشین توتراش، ماشین تراش، ماشین فرز، ماشین صفحه تراش، ماشین رنده، اره های ماشینی، ماشین کله زنی، ماشین سنگ زنی و ماشینهای تراش .. ماده 53 بستن تیغه فرز روی ماشین فرز باید توسط کارگر ماهر و با رعایت اصول ایمنی و مطابق دستورالعمل سازنده انجام گیرد.


آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮ

4 مارس 2014 . ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫ. ﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮوﯾﺲ ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد . ﻣﺎده. :6. ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد. ﺑﺎ. وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ. (. ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ، ﮔﻮﺷﯽ اﯾﻤﻨﯽ ، ﮐﻼه و ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ، دﺳﺘﮑﺶ ، ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ. ، ﮔﺘﺮ. ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ. و ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ. ﺣﺮا. ر. ت و ﻣﺎﻧﻨﺪ.


دستورالعمل ایمنی باماشین سنگ زنی - بهداشت حرفه ای وایمنی محیط کار

بهداشت حرفه ای وایمنی محیط کار - دستورالعمل ایمنی باماشین سنگ زنی - بهداشت حرفه ای وایمنی بهداشت کاشان - بهداشت حرفه ای وایمنی محیط کار. . قسمت جلوي دستگاه سنگ سمباده بايد مجهز به حفاظ باشد. 7. پوشش حفاظتي سنگ . جهت حصول اطمينان از سالم بودن سنگ سنباده، بايد آن را قبل از نصب روي ماشين آزمايش كرد. بهترين روش.


آیین نامه ایمنی ماشین های افزار - پیام ایمنی

ماشین سنگ‌زنی ماشینی است برای تغییر اندازه، شکل قطعه کار و پرداخت سطح فلز به کار می‌رود، این کار با قراردادن قطعه کار در تماس با یک صفحه سمباده یا سابنده که در . ماده22ـ بازرسی فنی کلیه قسمتهای ماشین‌های افزار، بعد از هرگونه تعمیرات و طی دوره‌های زمانی مطابق دستورالعمل‌های شرکت سازنده الزامی بوده و نتایج آن باید در پرونده.


آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮ

4 مارس 2014 . ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﯾﺪ داراي ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫ. ﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮوﯾﺲ ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و. ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﻨﯽ و اﯾﻤﻨﯽ در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد . ﻣﺎده. :6. ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﺻﻨﺎﯾﻊ رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر و ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد. ﺑﺎ. وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ. (. ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ، ﮔﻮﺷﯽ اﯾﻤﻨﯽ ، ﮐﻼه و ﮐﻔﺶ اﯾﻤﻨﯽ ، دﺳﺘﮑﺶ ، ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ. ، ﮔﺘﺮ. ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ. و ﻟﺒﺎس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ. ﺣﺮا. ر. ت و ﻣﺎﻧﻨﺪ.


سنگبري و سنگ تراشي

الزامات، دستورالعمل ها و رهنمودهاي تخصصي مركز سامت محيط و كار. بهداشت صنعتی. ایمنی صنعتی. محيط كار- - پيش بينی های ایمنی. بهرامي، عبدالرحمن، 1343 -. ایران. وزارت بهداشت، درمان و . عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت حرفه اي در مشاغل سنگبري و سنگ تراشي، كاشي سازي و. كاشي فروشي، . استفاده از ماشین آالت و تجهیزات. - استفاده از.


بخشنامه ها - شرکت آب منطقه ای اردبیل

24 دسامبر 2016 . آسیاب; آیین نامه حفاظتی صنایع چوب; آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی; آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و انفجار; آیین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های آب گرم; آیین نامه عمومی ایمنی در تعمیرگاه های وسایط نقلیه; آیین نامه کار در ارتفاع; آیین نامه ماشین افزار; آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور; آیین نامه.


1024. Welding Safety. RG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

6 مارس 2016 . اﺳﺎس دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد . ﮐﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. HSE-IN-S-112(0)-88. : ﺳﺎل. 1388 . 4. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐـﺎر، آﯾـﯿﻦ. ﻧﺎﻣـﻪ. ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ. ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳـﻤﺒﺎده ، وزارت ﮐـﺎر و اﻣـﻮر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ . 5. اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ، دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﺟﻮﺷـﮑﺎري در .. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺳﻨﮓ، ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻨﮓ زﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ دور ﻣﺠﺎز ﺳﻨﮓ.


الزامات ایمنی ساختمان - پیام خرازیان

12 آگوست 2015 . الزامات ایمنی ساختمان ، شامل قوانین و مقررات ایمنی ساختمان نظیر ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی ، ایمنی کار در ارتفاع و . . شناسایی مخاطرات ناشی از فعالیت‌های ساختمانی و انجام اقدامات کنترلی، تدوین دستورالعمل‌های ایمنی و آموزش کارکنان بر اساس الزامات ایمنی ساختمان، نقش مهمی را . آیین نامه حفاظت ماشین‌های سنگ‌زنی


دستوالعمل های ایمنی | شرکت آب و فاضلاب استان تهران

18 سپتامبر 2017 . آیین نامه ایمنی جرثقیل های سقفی و دروازه ای. آیین نامه سیستم اتصال به زمین. آیین نامه های حفاظت وبهداشت . ایین نامه حفاظتی ماشینهای سنگ زنی. آیین نامه حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع. ایین نامه . حفرچاه های دستی. حمل ونقل ، ذخیره سازی وتوزیع گازمایع. دستورالعمل اجرایی تشخیص مشاغل سخت وزیان آور.


سبزکوش نگین SKN - دستورالعمل جامع ایمنی ادوات برداشت

هرآنچه درباره ایمنی و خطرات احتمالی ادوات برداشت و بسته بندی علوفه تر و خشک باید بدانید. . دستورالعمل جامع ایمنی ادوات برداشت . به‌همین دلیل، هیچگاه اجازه ندهید در هنگام کار ماشین، افراد در پشت دستگاه بایستند، غلطک‌ها ممکن است سنگ یا اجسام اضافی را به داخل کشیده و در پشت دستگاه پرت نمایند. در صورت گرفتگی در محل.


مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان هرمزگان .

شرح وظایف; آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی; جدول زمانبندی دوره های آموزشی .. رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار هرمزگان ازصدور و اعطای 300فقره گواهینامه معتبر آموزشی به اعضای کمیته های حفاظت فنی و ایمنی کار در کارگاههای استان خبر داد. [ تعداد بازدید : ۴۶۵ ] . آیین نامه حفاظتی ماشین سنگ سمباده.


دستورالعمل های ایمنی برای ماشین سنگ زنی,

آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی در کارگاه - انجمن صنفی سازندگان .

آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها · آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری · شیوه نامه جامع آموزش ایمنی پیمانکاران ایمنی در تخریب و گودبرداری-مهندس چراغچی ایمنی در تخریب و گودبرداری- مهندس نورافشان · آیین نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع · آیین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی · نکات مهم ایمنی کار با جرثقیل و ریگر


آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ دj ﺻﻨﺎﯾﻊ آھﻨﮕ;gt&ى - ILO

28 آوريل 2012 . ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر. ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻪ ﻓﻘﺮه آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. ٨۵. ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح. ذﯾﻞ ﺑﺮاى درج در آن روزﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد، دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭘﺲ از درج ﯾک ﻧﻮﺑﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ارﺳﺎل ﯾک ﻧﺴﺨﻪ از روزﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوى آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻫﻨﮕﺮى١. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﻣﻮر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرى٢.


دستورالعمل های ایمنی برای ماشین سنگ زنی,

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 775. 26-1. ﮐﻠﯿﺎﺕ. ﺍﺟﺮﺍی ﮐﺎﺭﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺁﻥ . ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﯾﺐ،. ﮔﻮﺩﺑﺮﺩﺍﺭی. ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ و ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ .. ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻤﺒﺎﺩﻩ ﺯﻧﯽ،. ﺟﻮﺷﮑﺎﺭی و ﺗﺮﺍﺷﮑﺎﺭی ﮐﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺎﺭ، ﺧﻄﺮﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ.


دستورالعمل ایمنی واترجت - منیب - شرکت منیب

6 جولای 2017 . شرکت منیب علاوه بر استفاده از دستگاه و تجهیزات استاندارد و ایمن، انبار وسیعی از تجهیزات جانبی و مواد مصرفی دارد که می‌تواند وجود تجهیزات سالم، استاندارد و ایمن را در هر لحظه تضمین نماید. همچنین همواره همراه با دستگاه، دستورالعمل‌های ایمنی، بهداشت فردی و محیط زیست را ارائه می‌ دهد و در راستای مسئولیت اجتماعی خود،.


9: جلد صافکاری

شیمیايي، فیزيکي، ارگونومیك و خطرات ايمني را به صورت مجموعه ای بالقوه در. خويش جای داده و . دامنه شمول اين دستورالعمل كلیه كارگاه های كوچك در كشور مي باشد كه بطور .. با توجه به آنکه در ايران صافکاری بدنه خودرو به صورت دستي و با ابزارهايي. نظیر. مشتي، قالب. تنه و ماشین سنگ. زني انجام مي. گیرد ، انتظار مي. رود كه صدای ناشي از.


دانلود فایل : راهنمای استفاده از وسایل حفاظت فردی.pdf

3-12 نكات کلیدي در استفاده از وسایل محفاظ دست و بازو. 4-12 مراقبت از دستكش هاي حفاظتي. 13- حفاظت پا و ساق پا. 1-13 انواع حفاظ هاي پا. 2-13 نكات کلیدي. 14- حفاظت بدن و باالتنه . سامت محيط و كار نيز استفاده شود و در مواردي كه در كشور قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي. مدوني وجود دارد در تدوين و .. ﻗﻠﻢ ﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﻧﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ. ﻛﺎ .


راﻫﻨﻤﺎ ﻛﺎرﺑﺮ - Epson

دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﱳ دﺳﺘﮕﺎه اﺳ ﻨﺮ، اﻧﮕﺸﺖ ·. ﺷﻤﺎ در آن ﮔﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﳝﻨﻲ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺟﻮﻫﺮ. ﺎرﺗﺮﻳﺞ ﻫﺎي ﺟﻮﻫﺮ را از دﺳﺘﺮس ﻮد ﺎن دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ·. و ﺟﻮﻫﺮ را ﻧﻨﻮﺷﻴﺪ. ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﺗﺮﻳﺞ ﺟﻮﻫﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ؛ ·. ﳑﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻘﺪاري ﺟﻮﻫﺮ در اﻃﺮاف درﮔﺎه ﺗﺎﻣﲔ ﺟﻮﻫﺮ. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﲤﺎس ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ، آﻧﺮا ﺑﺎ آب. و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ. در ﺻﻮرت وارد ﺷﺪن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ،. ﻓﻮراً ﭼﺸﻢ را ﺑﺎ آب ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ.


دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی - سیستم کاران

دستورالعمل ایمنی کارهای تعمیراتی. این مستند به بمنظور جلوگيري از انجام اعمال ناخواسته توسط شخص ثالث كه در حين انجام كارهاي تعميراتي منجر به بروز حادثه براي ساير پرسنل ميشود طراحی شده است . اين دستور العمل در چارچوب روش اجرایي کنترل عمليات تهیه گردیده و در کلیه کارگاه ها و کارخانه های شرکت کاربرد دارد. هنگاميكه پرسنل.


دستور العمل ايمني مدارس - شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

۱- قبل از احداث، تأسیس و بهره برداری از مدارس اخذ تائیدیه ایمنی از آتش نشاني مي تواند در ارتقاء ايمني مدرسه نقش بسزايي ايفا نمايد. ۲-مدرسه باید در محدوده شهر یا روستا قرار داشته باشد ( در نواحی مسکونی باشد ). ۳-مدرسه با توجه به تعیین جهت وزش باد ، نباید در مسیر و مجاورت عوامل آلودگی زا مانند کارخانجات صنعتی ، شیمیایی ، محل هاي.


Pre:غربالگری سنگ از شن و ماسه
Next:انواع شیشه ماشین خرد کن در آفریقای جنوبی