هسته خرما جدا پوسته ترقه

ﺧﺮﻣﺎ ي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴ

6 نوامبر 2012 . ﺑﻴﺮوﻧﻲ. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ. و. ﺑﺨﺶ. دوم. ﻛﻪ. ﺗﻜﻪ. ﻫﺎي. ﻗﺴﻤﺖ. داﺧﻠﻲ. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎ. اﺳﺖ . اﻳﻦ. دو. ﺑﺨﺶ. ﺑﻪ. وﺳﻴﻠﻪ. ي. اﻟﻚ. از. ﻫﻢ. ﺟﺪا. ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﻮدري. ﻛﻪ. از. اﻟﻚ. ﻋﺒﻮر. ﻛﺮد،. ﻣﺠﺪدا. از. اﻟﻚ. دﻳﮕﺮي. ﺑﺎ. ﻣﺶ. 420. ﻣﻴﻜﺮون. ﻋﺒﻮر. داده. ﺷﺪ . ﭘﻮدر. ﺣﺎﺻﻞ،. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ي. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎ. ﻧﺎﻣﻴﺪه. ﺷﺪ . ﺗﻜﻪ. -. ﻫﺎي. ﻗﺴﻤﺖ. داﺧﻠﻲ. ﻛﻪ. روي. اﻟﻚ. ﺑﺎﻗﻲ. ﻣﺎﻧﺪه. ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺠﺪدا. ﺑﺎ. آﺳﻴﺎب. ﻣﺠﻬﺰ. ﺑﻪ. ﻣﺶ. 750. ﻣﻴﻜﺮون. آﺳﻴﺎب. ﺷﺪﻧﺪ.


هسته خرما جدا پوسته ترقه,

هسته خرما ماشین خرد کردن - سنگ شکن

هسته گیر آلبالو قابل استفاده برای هسته گیری خرما , آلبالو , زیتون و … بهترین و کوتاهترین زمان برای خارج کردن هسته آلبالو و گیلاس. هسته گیر آلبالو . . اگر از دستگاه استفاده نمی کنید، یا پیش از سرهم کردن و جدا کردنِ قطعات و پیش از تمیزکاری،. دوشاخه یِ آن را ... هسته یِ خرما را بگیرید و پوست جداشدنی آن. را جدا کنید.


اثر افزودن مخلوط پودر هسته خرما و دانه کنجد بر ویژگی‌های کیفی .

31 ا کتبر 2015 . ﺧﺮﻣﺎ. در. وارﯾﺘﻪ ﮐﻠﻮﺗﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮا. ر ﮔﺮﻓﺖ . آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ. ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ ﮐﻞ در ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ. -. داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .. ﺷﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮐﺎﻧﭽﯿﻨﮓ، ﺷﮑﻼت وارد. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺘﺎ. (. ﺗﻤﭙﺮﯾﻨﮓ. ) ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن، ﺷﮑﻼت آﻣﺎده ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﯿﺮي ﺑﻮد . ﭘﺲ از ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺟﺪا. ﺳﺎزي ﺷﮑﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻗﺎﻟﺐ را.


ﺧﺮﻣﺎ ي ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴ

6 نوامبر 2012 . ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻓﻴﺒﺮ. ﭘﻮﺳﺘﻪ. و. ﻣﻐﺰ. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﻜﺮاﻟﻬﻲ. 1. ، ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻘﻲ زاده. 2 . ، آرش ﻛﻮﭼﻜﻲ. 3. ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺣﺪاد ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ. 4. -1. ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏ ... ﺟﺪا. ﺷﺪﻧﺪ . ﭘﻮدري. ﻛﻪ. از. اﻟﻚ. ﻋﺒﻮر. ﻛﺮد،. ﻣﺠﺪدا. از. اﻟﻚ. دﻳﮕﺮي. ﺑﺎ. ﻣﺶ. 420. ﻣﻴﻜﺮون. ﻋﺒﻮر. داده. ﺷﺪ . ﭘﻮدر. ﺣﺎﺻﻞ،. ﭘﻮﺳﺘﻪ. ي. ﻫﺴﺘﻪ. ي. ﺧﺮﻣﺎ. ﻧﺎﻣﻴﺪه. ﺷﺪ . ﺗﻜﻪ. -. ﻫﺎي. ﻗﺴﻤﺖ. داﺧﻠﻲ. ﻛﻪ. روي. اﻟﻚ. ﺑﺎﻗﻲ.


هسته خرما ماشین خرد کردن - سنگ شکن

هسته گیر آلبالو قابل استفاده برای هسته گیری خرما , آلبالو , زیتون و … بهترین و کوتاهترین زمان برای خارج کردن هسته آلبالو و گیلاس. هسته گیر آلبالو . . اگر از دستگاه استفاده نمی کنید، یا پیش از سرهم کردن و جدا کردنِ قطعات و پیش از تمیزکاری،. دوشاخه یِ آن را ... هسته یِ خرما را بگیرید و پوست جداشدنی آن. را جدا کنید.


اثر افزودن مخلوط پودر هسته خرما و دانه کنجد بر ویژگی‌های کیفی .

31 ا کتبر 2015 . ﺧﺮﻣﺎ. در. وارﯾﺘﻪ ﮐﻠﻮﺗﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮا. ر ﮔﺮﻓﺖ . آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ. ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻓﯿﺒﺮ رژﯾﻤﯽ ﮐﻞ در ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ. -. داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .. ﺷﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﮐﺎﻧﭽﯿﻨﮓ، ﺷﮑﻼت وارد. دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺘﺎ. (. ﺗﻤﭙﺮﯾﻨﮓ. ) ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن، ﺷﮑﻼت آﻣﺎده ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﯿﺮي ﺑﻮد . ﭘﺲ از ﻗﺎﻟﺐ. ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺟﺪا. ﺳﺎزي ﺷﮑﻼت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻗﺎﻟﺐ را.


ساخت جاذب های کربنی از هسته خرما با استفاده از عوامل شيميايی اسيد .

ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻏﻠﻴﻆ. ﻣﻌﺮﻑ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﺪ. [19] . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ. ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ. ﻓﻌﺎﻝ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ. (. ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ) ﺗﻮﺳﻂ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ . ‐۲. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ. ‐۱. ‐۲. ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ ﺟﺪﺍ. ﺷﺪ. ﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺍﻍ. ﺑﻪ ﻣﺪﺕ. ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ. ﺑﺎﻗﯽ. ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ. ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ. ﺁﻧﻬـﺎ ﺟـﺪﺍ ﮔﺮﺩﻧـﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ. ﺷﺴﺘﺸﻮ. ﯼ.


بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما

فیبر رژیمی یکی از اجزای مهم غذایی است که علاوه بر اثرات مثبت بر سلامتی، خصوصیات کاربردی مناسبی نیز دارد.در میان منابع گیاهی، هسته ی خرما ماده ای است که علاوه بر فراوانی وقیمت پایین، غنی از فیبر نیز می باشد. در این تحقیق، ابتدا هسته ی خرما به دو بخش بیرونی (پوسته) و درونی (مغز) تفکیک شد و سپس چربی زدایی از هر دو.


ي ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ رﺋﻮﻟﻮژي ﺧﻤﯿﺮ و ﺧﻮاص ﺣﺴﯽ ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮي ي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮر

25 جولای 2012 . ي ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ . از ﻃﺮﻓﯽ، ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ ﻧﺎن در اﻏﻠﺐ ﺳﻄﻮح،. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ. داري ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎن. در روز. اول ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد . در ﻣﺠﻤﻮع در ﺻﻮرت ﮐﺎرﺑﺮد g. /100 g. 47/0. ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ و g. /100 g. 58/2. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ. ﺑﻬﺘﺮ. ﯾﻦ ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺧﻤﯿﺮ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺴﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ.


Pre:سیستم های زاویه
Next:کارخانه بلوک های بتنی برای فروش در نیوجرسی