گرانول غربال نوسانی

Granulation Sieve

As applied to granulation, sieve stacks have one more advantage: storage. I have one sieve stack devoted to granulation, with various sizes of wire mesh screens. I just leave the stack screwed together, and then unscrew whichever compartment contains whatever size of granule I need. When finished, I simply screw the.


هشتمینجشنواره نانو - ستاد نانو

ارائه نمود. گرانــول پلی پروپیلن حــاوی نانوذرات نقــره با خاصیت. آنتی باکتريال محصول شرکت رامو آلیبرت نیز گرانول هايی .. و حرارتــی بــاال و همچنین خاصیــت غربال. مولکولی به عنوان جايگزين فرآيندهای مرسوم. رطوبت زدايی انتخاب کرد. .. از فرکانس اصلی نوســان خود، نوسان کند. اين. پديــده در پیرامون ما به کرات رخ می دهد. برای.


تیر 1395 شـمـاره 132 ،148 صفـحــه کدام یک از . - ResearchGate

آزمایش گل بندی یا روزتینگ از آزمایش های غربالی در تعیین. شدت خونریزی جنین مادری است. مثبت شدن .. سلول های گرانول تخمدان، در بافت های غیرجنسی مثل استئوبالست و سلول های ماهیچه صاف. مجاری بیان می شود. .. این نوسان ناشی از افزایش دفع کلیوی، نیاز به مصرف ید را در زمان حاملگی افزایش می دهد. لذا در جمعیت هایی که میزان ید.


دانشکده داروسازی - دکتر جلال پوراحمد جکتاجی(مدیر گروه)

شیوه نامه آزمون جامع داروسازی. آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی. آئین نامه آموزشی رشته های تخصصی داروسازی. برنامه درسی ورودی91-نیمسال دوم٩٧-٩٦-بین الملل. برنامه درسی ورودی92-نیمسال دوم٩٧-٩٦. برنامه درسی ورودی92-نیمسال دوم٩٧-٩٦-بین الملل. برنامه درسی ورودی93-نیمسال دوم٩٧-٩٦. برنامه درسی ورودی94-نیمسال دوم٩٧-٩٦.


دانشکده داروسازی - دکتر آزاده حائری

شیوه نامه آزمون جامع داروسازی. آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی. آئین نامه آموزشی رشته های تخصصی داروسازی. برنامه درسی ورودی91-نیمسال دوم٩٧-٩٦-بین الملل. برنامه درسی ورودی92-نیمسال دوم٩٧-٩٦. برنامه درسی ورودی92-نیمسال دوم٩٧-٩٦-بین الملل. برنامه درسی ورودی93-نیمسال دوم٩٧-٩٦. برنامه درسی ورودی94-نیمسال دوم٩٧-٩٦.


ﻣرﯾم ﺿرﻏﺎﻣﯽ - Aquatic Commons

23 آوريل 2016 . نوسان. بوده. و. قسمت. اعظم. اعماق. داراي. اكسیژني. برابر. با. 3. میلي. گرم. در. لیتر. می. باشد . در سواحل جنوبی ایران میزان اکسیژن. 74. 8/. گرم در لیتر بوده ) .. گرانول. Pebble. Granule. 4. تا. 16. 2. تا. 4. 4. تا. ـ2. 2. تا. ـ1. ماسه. ماسه بسیار درشت ماسه درشت. ماسه متوسط. ماسه ریز. ماسه بسیار ریز. Very Coarse Sand.


رودخانه کارون

11 آگوست 2013 . ز روش ﻏﺮﺑﺎل. در دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜ. ﺮداﺷﺖ. ﺷﺪه. ، در. ﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺸﻪ. زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻬﺒﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻣﺴ. ﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻋﻲ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎ. ش اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. tion. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﻣﺌﺎﻧﺪرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑ ... ﺗﺎﺛﻴﺮ. زﻣﻴﻦ. ﺳﺎﺧﺖ .1. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﺳﻪ در. ﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪ. ) در. ر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در. ز ﮔﺮاﻧﻮل. ﺗﺎ ) hi. ﺲ ﺷﻮﺷﺘﺮ،. Phi. ﺧﻄﻮط ﮔﺴﻠﻲ ر. ﻣﺘﺮي از ﺳﺎﺣﻞ. ). 2. ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر. ﻣ. ) در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ. ﺑ. ﮔﻲ و ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳ. ﺳﺖ.


تهیه فرآورده آهسته رهش خوراکی متیل فنیدات موثر در . - مجله علمی پژوهشی

29 مه 2012 . دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ،. در دوزﻫﺎي ﻣﻨﻔـﺮد ﻣﻘـﺎدﯾﺮ. ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و. ﭘﻨﺠـﺮه درﻣـﺎﻧﯽ وﺳـﯿﻌﯽ. داﺷـﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ، .)3(. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎي آﻫـﺴﺘﻪ رﻫـﺶ. ﻣﯽ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻮﺳـﺎﻧ. ﺎت. ﻏﻠﻈـﺖ دارو در ﺧـﻮن،. ﮐ. ﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف دارو. و. ﮐﺎﻫـ. . ﺶ ﻋـ. . ﻮارض ﺟـﺎﻧﺒﯽ. آن. ﻫﺎ . ﻣﺨﺘﻠـﻒ درون ﮔﺮاﻧـﻮل ﻗـﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪن. آن. ﻫﺎ. دارو آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻌﺪ از. ﺗﺠﻮﯾﺰ. ﭘﻠﺖ. ﻫﺎي. ﺣﺎوي دارو،.


Chemistry Center Of Iran

مرکز شیمی ایران.


اینجـــــــــــــا

داﻧﻪ رﯾﺰ (Granule) ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﻪ در ﻇﺮوف ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ. (Immediate packing) ﮐﻪ . (Flake)، داﻧﻪ (Grain)، داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻠﻄﺎن (Pearl)، ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻏﺮﺑﺎل. (Sifting)، ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل .. ﻧﻮﺳﺎن ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﮕﺎرﻫﺎ. 90302000. 5. 7. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. 2,230. ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﺛﺒﺖ. 90303100. 5. 7. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ. 2,231. ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮﻫﺎي داراي وﺳﯿﻠﻪ ﺛﺒﺖ. 90303200. 5. 6. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ.


Sieving Ceramic Granules | Vibrating Screeners |

Check Screening Machines · Grading Sieving Machines · Liquid Solid Separation Equipment · Ultrasonic Sieve Deblinding · Russell AMPro Sieve Station · Self Cleaning Filters for Liquids · Validation Documentation · Industries · Case Studies · Demonstration Videos · After Sales Support · About Us · Engineering Conversion.


گرانول غربال نوسانی,

مهندسی فرآیند

از ﻏﺮﺑﺎل. ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎذب ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﺎذﺑﻬﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر. رﻓﺘﻪ در روش ﺟﺬﺑﻲ داراي ﻇﺮ. ﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺬﺑﻲ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ. ﺑﻮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﺟﺎذب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .. ﺟﺬب ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﻓﺸﺎر،. و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام داراي ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ داراي درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و در ﻋﻮض ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﭼﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ.


راهنمای سرویس دستگاه اکسیژن ساز خانگی - دکتر سینا فروشگاه .

21 فوریه 2018 . یک دستگاه اکسیژن ساز خانگی از غربال گری مولکولی برای جدا کردن نیتروژن و اکسیژن استفاده می کند و از آنجا که این تکنولوژی تنها در فشار های بالا کار می کند نیاز به یک کمپرسور داریم تا کار . نوسان های جزئی فشار اکسیژن با وجود تانک اکسیژن به راحتی گرفته می شود و جریان درستی به بیمار می رسد.


general index

140, 89 13 28, CARBON, ACTIVATED, GRANULAR, کربن فعال گرانولی. 141, 93 51 65, CARD BOARD, مقوا. 142, 93 51 ... 71 36, MOBILE RADIO, رادیوی(بی سیم) قابل حمل. 581, 89 49 22, MOLECULAR SIEVE, الک های مولکولی ... 916, 65 30 60, VIBROGROUND, نوسان کننده زمین. 917, 90 64 70, VISCOMETER, ویسکومتر.


فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

1076 - سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری (چکیده) 1077 - بررسی فعالیت ... 1432 - تاثیر افزایش سن بر مناطق مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار: مطالعه معیار شاخص برش نوسانی و تنش برشی میانگین دیواره (چکیده) 1433 - بررسی تاثیر رفتار نوآورانه بر.


آشنایی با سیستم بجن فعال با رشد چسبیده ثابت در تصفیه فاضلاب .

ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﮑﺮﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺰﻡ ﻫﺎﻱ. ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻲ ﺩﻫﻨـﺪ ﺑﻨـﺎ ... ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ. ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ .. COD. ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ. ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ. ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ. ۱۳۸۴. ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻣ. ﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻴﻦ mg/lit. ۵۰۰. ﺗﺎ mg/lit. ۱۰۰۰. ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻴﻦ. ۱۰. ۲ﺗـﺎ. ۶. ﺩﺭﺟـﻪ. ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ. ﺩ. ﺭ ﻧﻮﺳﺎﻥ. ﺑﻮﺩ. ﻟﻲﻭ. ﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ. ﻭﺍﺣﺪ. IFAS. ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ.


گرانول غربال نوسانی,

بررسی رخساره های رسوبی و الگوی برانبارش رسوبات در رودخانه مولید .

با استفاده از روش غربال خشک و با فواصل 5/0 فی (از 4- تا 4 فی)، نمونه ها الک شده و درصد وزنی ذرات در اندازه های گراول، ماسه و گل محاسبه شد. نام گذاری ... توصیف: این رخساره از فراوان ترین رخساره ها در رودخانه مورد مطالعه است که شامل رسوبات گراولی در اندازه گرانول تا پبل (به عبارتی از 2 تا 4 میلی متر) با قاعده مشخص و فرسایشی است.


کنترل صدا - پژوهشکده محیط زیست

به محض نوسان. ذرات هوا، نوسانات كوچک زودگذر در فشار اتمسفر رخ مي دهد. اين تغییرات فشار است كه گوش. ما آن را به عنوان صوت مي شناسد و يا میكروفون به آن پاسخ مي دهد. تغییرات متناوب مثبت و .. اگرچه ش رايط مطلوب خردكن ضايعات پاس تیكی از قبیل اندازه مناسب غربال، پاک سازی تیغه. و رويه مناس ب غذا دهی به كاهش.


فهرست پایان نامه ها

114, 141, پیش بینی رفتار جذب نمونه های کربن فعال و کربن غربال مولکولی با استفاده از مدل های مختلف جذب, افشین پروین پور, تورج محمدی, مجیدعابدین زادگان عبدی - منصور شیروانی .. 982, 1542, بررسی پارامترهای فرایندی در بستر سیال بر کیفیت گرانول تولید شده, پوریا رستمی, سلمان موحدی راد - محمدامین ثباتی, مهر 1395.


ﺁﻫﻦ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍی ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ

1 فوریه 2010 . داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ. 5/1. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. 1000. ﺳﯿﮑﻞ در دﻗﯿﻘﻪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر. ) 1 (. ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ. 5/0. ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﯾﺶ. دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ. ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺳﺎن. 5. ﻣﯿﻠﯿﻮن. 2 -7 -2-5- .. ﺑﺼﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل. ) را ﺑـﻪ. ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از. ﻣﻮادی ﮐﻪ درون راه. ﮔﺎه ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ه. اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺳﺮد ﺷ. ﺪن،. ﮔﺮاﻧﻮل. (. داﻧﻪ داﻧﻪ. ) ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد.


متن کامل (PDF) - نشریه علمی بوم شناسی آبزیان

هیالونوسیت ها که هیچ گونه گرانولی در سیتوپالسم خود ندارند،. ناپای. دارترین و کوچک ترین . میکرومتر( واجد گرانول هایی در سیتوپالسم خود بوده و بزرگترین نوع هموسیت هستند که در فاگوسیتوز. نقشی ندارند و در واکنش های . میلیمتری غربال شده سپس کلیه مواد اولیه بر اساس فرمول نوشته شده توزین شدند. برای ساخت جیره ها. مواد اولیه.


ﻣرﯾم ﺿرﻏﺎﻣﯽ - Aquatic Commons

23 آوريل 2016 . نوسان. بوده. و. قسمت. اعظم. اعماق. داراي. اكسیژني. برابر. با. 3. میلي. گرم. در. لیتر. می. باشد . در سواحل جنوبی ایران میزان اکسیژن. 74. 8/. گرم در لیتر بوده ) .. گرانول. Pebble. Granule. 4. تا. 16. 2. تا. 4. 4. تا. ـ2. 2. تا. ـ1. ماسه. ماسه بسیار درشت ماسه درشت. ماسه متوسط. ماسه ریز. ماسه بسیار ریز. Very Coarse Sand.


آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ - znu - دانشگاه زنجان

دﺳﺘﮑﺎري ﺟﺎﻣﺪات. 60. ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮاد ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﺑ. ﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﻫﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮا ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﯿﻦ. 15. ﺗﺎ. 30. ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎدي ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮑﺶ ﯾﺎ د ... دﻫﻨﺪه ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ. ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺌﻮري. ﻫﺮ ﻏﺮﺑﺎل آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮر ﺳﯿﻤﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻌﯿﻦ دارد. ،. و ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي اﻧـﺪازه ذره ﺑـﻪ. ﮐﺎر ﻣﯽ. رود. اﻧﺪازه ﻏﺮﺑﺎﻟﻬﺎ ﺳﺮي ﺑﺰرگ ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ. اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﺳـﺮ ﻫـﻢ.


ﺑﺮﻧﺞ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻢ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﮔﺮاﻧﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ . ﻛـﻮد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان. 200. ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم اوره و. 100. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم .. ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ارﻗﺎم ﭘﺎﻳـﺪار ﻳـﺎ ارﻗـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻧﻮﺳـﺎن. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤﺘﺮي از ﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﺎﻳﺪاري ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭗ .. ﺷﺎﻣﻞ ارﻗﺎم ﻃﺎرم ﻣﺤﻠﻲ، ﺧﺰر، ﻓﺠﺮ و ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن اوﻟﻴﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪﻧﺪ. ) و ﻛﻮد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در. 2. ﺳﻄﺢ. 92(. ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﺧﺎﻟﺺ در ﻫﻜﺘﺎر.


مرحله كاشت - وزارت جهاد کشاورزی

اهم. يت فوق العاده اي دارد، ارزش توليد اين محصول گرانبها و بي نظير حدود. 11. درصـد از درآمـدهاي. غير نفتي كشور مي باشد . حدود. 152111. خانوار شهري و روستايي كشور كه جمعيتي بالغ بر يك ميليون نفر را شامل. مي گردند، در حرفه هاي مربوط به توليد اين محصول بكار اشتغال دارند. پسته بعنوان آخرين محصول كشاورزي قابـل. كشت در بيشتر.


Pre:هماتیت اوگاندا
Next:دستگاه چرخ و مرطوب هند