استانداردهای واحد معدن زغال سنگ

ضوابط ایمنی معادن زغال سنگ اصلاح می شود - آنا

18 ا کتبر 2017 . در راستای تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایمنی معادن به ویژه معادن زغال سنگ؛ جلسه بررسی راهکارهای ایمنی معادن با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو، . وی افزود: نیروی انسانی از سرمایه های ارزشمند اقتصاد کشور به شمار می رود و یکی از موضوعات مهم در بخش معدن، رعایت استانداردهای لازم برای حفظ امنیت کارگران و.


بررسی سیستم اطلاعات مدیریت برای استاندارد کیفیت ایمنی معدن .

چکیده واژه های کلیدی 1. مقدمه 2. طراحی ماژول سیستم شکل 1. ساختمان سیستم اطلاعات مدیریت استاندارد کیفیت ایمنی معدن زغال سنگ 3. انتخاب مدل شکل .2 تجزیه و تحلیل عوامل ارزیابی استاندارد کیفیت 4. انتخاب و استفاده از زبان برنامه نویسی شکل 3. نمودار ساختار سیستم. 5. نتیجه گیری. کلمات کلیدی. ایمنی معدن زغال سنگ.


چرا استانداردهای ایمنی معادن در ایران رعایت نمی‌شود؟ - فردا

8 مه 2017 . ضمن اینکه ما به عنوان سازمان استاندارد می‌توانیم عدم رعایت استاندارد در تمام بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی را به مقامات مسئول هر حوزه هم گزارش دهیم تا آن‌ها با اهرم‌های قانونی اقدام به . وقتی سطح گاز در معادن زغال‌سنگ از حد استاندارد خارج شود، عامل نیروی انسانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از وقوع حادثه‌ایفا می‌کند.


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

3 آوريل 2016 . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: -. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. -. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. -. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼﺺ .. ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ. 13. 2-14-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎزﺧﻴﺰي ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. 13. 2-15-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮدﺳﻮزي ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. 14. 2-16-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮآوري. 14. 2-17-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ.


معادن ایران؛ استانداردهای غیراجباری، نظارتهای تشریفاتی - خبرگزاری مهر

16 مه 2017 . در بین بخش های مختلف معادن سنگ آهن، سنگ های تزئینی و زغال سنگ به ترتیب با ۱۸۴۱۲ ، ۱۸۸۵۱، ۱۱۲۵۵ نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارا بوده‌اند. با در نظر گرفتن این آمار که احتمالا طی دو سال ۹۴ و ۹۵ کاهش یا افزایش داشته است، می‌توان گفت جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر در معادن مختلف کشور مشغول به کار می باشند.


ضوابط ایمنی معادن زغال سنگ اصلاح می شود - آنا

18 ا کتبر 2017 . در راستای تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه ایمنی معادن به ویژه معادن زغال سنگ؛ جلسه بررسی راهکارهای ایمنی معادن با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو، . وی افزود: نیروی انسانی از سرمایه های ارزشمند اقتصاد کشور به شمار می رود و یکی از موضوعات مهم در بخش معدن، رعایت استانداردهای لازم برای حفظ امنیت کارگران و.


دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ

3 آوريل 2016 . ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ: -. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ. اﻟﻤﻠﻠﻲ. -. ﺑﻬﺮه. ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرب دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ، ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. -. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼﺺ .. ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ. 13. 2-14-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺎزﺧﻴﺰي ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. 13. 2-15-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮدﺳﻮزي ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. 14. 2-16-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮآوري. 14. 2-17-. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻧﻲ. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺳﻨﮓ. ﺷﻨﺎﺳﻲ.


معادن ایران؛ استانداردهای غیراجباری، نظارتهای تشریفاتی - خبرگزاری مهر

16 مه 2017 . در بین بخش های مختلف معادن سنگ آهن، سنگ های تزئینی و زغال سنگ به ترتیب با ۱۸۴۱۲ ، ۱۸۸۵۱، ۱۱۲۵۵ نفر بیشترین تعداد شاغلان را دارا بوده‌اند. با در نظر گرفتن این آمار که احتمالا طی دو سال ۹۴ و ۹۵ کاهش یا افزایش داشته است، می‌توان گفت جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر در معادن مختلف کشور مشغول به کار می باشند.


تجهیزات فرسوده در معادن زغال‌سنگ کشور | خانه معدن ایران

8 مه 2017 . بهرامن افزود: در گزارشی که چندی پیش از طرف کمیته زغال‌سنگ خانه معدن منتشر شد، همکاران بنده به این نکته اشاره کردند که وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ کشور تا چه اندازه پایین بوده و از استانداردهای مرسوم خارج است.وی اضافه کرد: با کمال تاسف اعضای کمیته زغال خانه معدن ایران به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیت ایمنی و.


بررسي توزيع كمي آلاينده هاي گازي و گرد و غبار زغال سنگ در معدن زغال .

مطالعات نشان داده است که يکي از عوامل زيان آور و مخاطره آميز معادن زغال سنگ آلودگي هوا مي باشد. آلاينده هاي هواي معادن، متفاوت بوده و شامل گرد و غبار و گازهاي مختلف است که هر کدام به نوبه خود براي کارگران و معدن خطرناک و زيان آور هستند. به همين منظور اندازه گيري کمي گرد و غبار و گازهاي توليد شده و مقايسه آن با استاندارد در يکي از معادن.


) غیر از زغالسنگ ( فرم ارزیابی ایمنی معادن زیرزمینی 2- عملکرد مبنا .

تهويه موثر در تمامي فصول مناسب است. رعايت ماده. 362. آيين نامه ايمني معادن. آيين نامه ايمني معادن. ) رعایت ماده. 362. آیین نامه ایمنی درمعادن. (. 2 w. 2 w. سيستم تهويه مصنوعي. : انطباق تعداد و مشخصات ونتيالتورها با طرح بهره برداري مصوب. ) رعایت ماده. 363. آیین نامه ایمنی درمعادن. (. 2. 4. رعایت استاندارد جریان هوا. در قسمتهای مختلف معدن.


یکی از موثرترین راهکارهای کاهش خطرات در معادن استفاده از استانداردهای .

22 مه 2017 . مدرس حوزه بین المللی استاندارد به تشریح اقدام های انجام شده در چین اشاره کرد و گفت : کشور چین حدود 80 درصد از حوادث معادن زغال سنگ را با تولید 35 درصد از زغال . آمده در انفجار معدن در استان گلستان، ابراز امیدواری کرد سطح فرهنگ و دانش عموم کارکنان واحدهای تولیدی و معدنی بالاتر رفته و استانداردهای لازم رعایت شود.


معدن - خدمات صنعتی | TUV NORD

در این راستا شرکتTÜV NORD Iran با پشتیبانی فنی و تخصصی گروه DMT در شهر Essen آلمان، اقدام به ایجاد بخش "فناوری و مهندسی معدن" و فعالیت در زمینه مباحث تخصصی همچون مشاوره، اکتشاف، طراحی، برنامه ریزی و استخراج منابع طبیعی (معدن/نفت و گاز/کک و زغالسنگ) کرده است. از سال 2007 گروه DMT به عضویت گروه TÜV.


فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود .

4عضو هیئت علمی گروه معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود. 5استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود. چکیده. با وجود اینکه ایران از نظر برخورداری از منابع زغال‌سنگ در جایگاه دوازدهم جهان قرار دارد اما این منبع عظیم انرژی، تنها یک درصد در سبد انرژی کشور سهم دارد. در ایران، اقتصاد انرژی تحت تاثیر ذخایر نفت و گاز.


ﻣﺰﻳﻨﻮ ﻃﺒﺲ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن زﻏﺎل ﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛ - ResearchGate

ﻣﻌــﺪن. زﻏــﺎل ﺳــﻨﮓ. ﻣﺰﻳﻨــﻮ در. 85. ﻛﻴﻠــﻮﻣﺘﺮي ﻏــﺮب ﻃــﺒﺲ. در اﺳــﺘﺎن ﻳــﺰد. ﻗﺮاردارد . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺎﻳﮕـﺎه زﻣـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻲ در زون اﻳـﺮان. ﻣﺮﻛﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . واﺣﺪﻫﺎي زﻏﺎل. ﺳﻨﮕﻲ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ .. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. آن. ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ . ﮔﻮﮔﺮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻀﺮ زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ. ﮔـﺮدد ﺗـﺎ ﺣـﺪودي زﻳـﺎد ﺗـﺮ از ﺣـﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﻳﻦ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﻴ. ﺰان ﮔﻮﮔﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎً. (زﻳﺎد.


بررسی اثرات تخریبی زیست محیطی معدن زغال سنگ گلند رود و کارخانه .

البته بالا بودن مقدار فلزات کادمیوم و نیکل (کمی خارج از حد استاندارد) در خاک معدن، ممکن است به علت معدنی ‌بودن منطقه، وجود زغال‌سنگ و کودهای گیاهی موجود از درختان باشد. معدن و زغال شویی مورد مطالعه . 2کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران. چکیده. این پژوهش به منظور.


بررسی عوامل سنگ شناسی موثر بر انفجار گرد زغال در معادن ایران

ترکیب سنگ شناسی و درصد وجود هریک از این ماسرال ها نقش کلیدی در میزان آزادسازی گرد زغال در حین عملیات استخراج در معادن زیرزمینی زغال سنگ دارد. .. سپس عوامل موثر در ایجاد آن، عوامل تشدیدکننده و استانداردهای موجود در تراکم گرد و غبار قابل تنفس در هوای معدن، در نقاط مختلف دنیا مقایسه شده و راه‌های جلوگیری از ایجاد گرد و غبار و.


زغالسنگ پابدانا:: داستان زغال سنگ

رستنی های فاسد شده نیز تبدیل به کمپوست شده و تحت فشار تبدیل به زغال سنگ میشوند. اکنون لایه های حاصل از جنگلهای باستانی تبدیل به خطوط زغال سنگ و در عمق 800 متری شده اندکه صدها کیلومتر در طول ایران کشیده شده اند. استخراج معدن در طول قرون کلیه مدارک تاریخی اشاره به این مطلب دارند که زغال سنگ در مکانهای مختلف و در طول.


حادثه مرگبار در معدن زغال سنگ در هند | Euronews

30 دسامبر 2016 . شمار قربانیان حادثه در یک معدن زغال سنگ در هند به ده نفر رسید. . ایالت جارکند که این اتفاق در آن رخ داده است در شرق هند واقع است و معدنهای زیادی را در خود جای داده اما همیشه استانداردهای ایمنی در معدنهای آن مورد انتقاد بوده است. مقامهای محلی هشدار داده اند که احتمالا شمار قربانیان افزایش پیدا کند. عملیات جستجو و نجات.


ضوابط ایمنی معادن زغال سنگ اصلاح می شود | مبین نیوز

18 ا کتبر 2017 . وی افزود: نیروی انسانی از سرمایه های ارزشمند اقتصاد کشور به شمار می رود و یکی از موضوعات مهم در بخش معدن، رعایت استانداردهای لازم برای حفظ امنیت کارگران و معدنکاران است. رئیس هیات عامل ایمیدرو اظهار کرد: بررسی شاخص های ایمنی معادن به خصوص در معادن زغال سنگ زمینه ساز جلوگیری از بروز حوادث ناگوار در حوزه.


معادن زغالسنگ شمالغرب ایران | Ali Amin | Pulse | LinkedIn

18 نوامبر 2015 . معدن زغال سنگ قوزلو در کیلومتر 50 میاندوآب به شاهیندژ، بخش محمود آباد واقع گردیده است، که درجهت شمال و از طریق جاده آسفالته محمود آباد به آخی جان و سپس رضا قشلاقی به مسافت 18 کیلومتر وسپس جاده رضا قشلاقی به کوسه یا دمیرچی به مسافت 10 کیلومتر و روستای قوزلوی پایین و قوزلوی بالا که جز محدوده معدنی می.


درباره ما – شرکت معدنی سیمین کک شاهرود

شرکت معدنی سیمین کک شاهرود با نام تجاری سیمین کک فعالیت خود را در سال 1387 با خرید معدن زغالسنگ در بخش استخراج زغالسنگ آغاز نمود. . این واحد با داشتن یک آزمایشگاه مجهز از ابتدای ورود زغالسنگ تا تولید کک دائما کیفیت مواد اولیه و محصول تولیدی را با توجه به استاندارد های روز دنیا و مطالعه دقیق بر نحوه و موارد مصرف کک در.


معادن سنگ آهن احیاء سپاهان: صفحه اصلی

واحد تضمین کیفیت به عنوان متولی پیگیری و تلاش در جهت استقرار استانداردهای مرتبط پس از راه اندازی (درمرداد۱۳۹۲ ) تاسیس و با استفاده از دانش داخلی موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2008 با دامنه کاری استخراج و فرآوری سنگ آهن ازشرکت SGS سوئیس گردید. سیستم مسقر شده مذکور به.


ناگفته های انفجار معدن زغال سنگ یورت

20 ژوئن 2017 . به گزارش مهر، پس از گذشت ۴۶ روز از حادثه انفجار در معدن زغال سنگ آزاد شهر ، سعید مازندرانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از بازگشایی معدن زغال . به گفته وی انفجار در میانه مسیر تونل اصلی رخ داده و حدود ۶۰ متر از تونل دچار ریزش شده بود در حالی که باطری که معدنکاران به صورت غیر استاندارد و برای.


شایستگی کنترل تجهیزات حفاظت فردی - اداره کل نظارت بر نشر و .

در این واحد یادگیری با انواع تجهیزات حفاظت فردی مورداستفاده در معدن، استانداردهای تجهیزات و نحوه استفاده و. نگهداری آنها آشنا می شوید. .. سوختن رگه های. زغال سنگ، انفجار. ناقص مواد منفجره. گوگرددار. تجزیه مواد معدنی. با منشأ آلی، انفجار. مخلوط گاز متان. و هوا. اشتعال گاز متان و. گرد زغال. منبع تشکیل. تولید اسید در ریه ها و. مرگ پس از.


Pre:کارخانه های تولید ماشین آلات معدن توپ
Next:آموزش های پایه معدن و زغال سنگ مه 2012 جاکارتا