گروه شاهد آسیاب

کارآزمایی بالینی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کنترل (یا شاهد)، استانداردی است که بوسیله آن مشاهدات تجربی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در بسیاری از کارآزمایی‌های بالینی، گروهی از بیماران دارو یا درمان تجربی را دریافت می‌کنند (case group)، در حالیکه افراد گروه کنترل (control group)، دارو یا درمان استاندارد رایج برای آن بیماری را دریافت نمی‌کنند یا اینکه از دارونما استفاده.


آزمایش تصادفی کنترل‌شده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آزمایش تصادفی کنترل‌شده (به اختصار RCT) نوعی آزمایش علمی است که در کارآزمایی‌های بالینی بهترین نوع آزمایش به شمار می‌رود. در آزمایش تصادفی کنترل‌شده، مشارکت کنندگان در آزمایش به صورت تصادفی به حداقل دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول که تحت درمان مورد آزمایش قرار می‌گیرند و گروه دوم، گروه کنترل، که برای مقایسه به کار.


(Foeniculum vulgare Mill.) های رازیانه ارزیابی . - ResearchGate

های رازیانه. )Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران تحت شرایط تنش خشکی. فریده نوروزی شهری. 1. ، مجید پوریوسف. 2. *. ، افشین توکلی. 3. ، جالل صبا. 4. و. علیرضا یزدی. نژاد. 5 .1. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکد . آزمایش تنش خشکی در دو سطح شامل شاهد )آبیاری کامل( و تنش خشکی در مرحل. ۀ. زایشی در.


معنی گروه شاهد - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی گروه شاهد به فارسی. گروه شاهد. [control group] [آمار، علوم سلامت] گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته، در مطالعۀ موردشاهدی، یا با گروه دارای متغیر مستقل، در مطالعات هم گروهی و تجربی، مقایسه می شود متـ . شاهدها controls.


گروه شاهد آسیاب,

شکل فیزیکی دانه ذرت و گندم جیره آغازین، بر رشد ثیر سطوح مختلف و .

آزمایشی شامل گروه. شاهد. )ذرت آسیاب شده(،. نسبت. :09. 09. دانه. های. کامل ذرت و گندم، نسبت. :09. 09. دانه. های. آسیاب شده ذرت و گندم و دانه. کامل ذرت اختصاص یافتند . در طول. آزمایش. گوساله. ها. روزانه به. طور ثابت. چهار. کیلوگرم شیر. دریافت کردند. خوراک آغازین مصرفی به. صورت روزانه تعیین گردید و وزن. کشی گوساله. ها در زمان. تولد،. سه.


اثر ارده (Tahini) بر اجزای سندرم متابولیک در مبتلایان به دیابت نوع 2 .

ﮐﻨﺠﺪ. ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷﺪﻩ. ) ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺟﺰﺍ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ . ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﺼ. ﺮﻑ ﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ﺩﺭ. ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ . ﺑﻮﺩ۲. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ. : ﻫﺎ. ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮ. ۴۰. ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮﻉ. ۲. ﺷﺮﮐﺖ. ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ. ﮐﻨﻨﺪﻩ. ﻱ ﺍﺭﺩﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ. ﻱ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ. ﻫﺎ ﺩﺭ. ﻣﺤﺪﻭﺩ. ۲۷۰ﻱ ﻩ. ﮐﻴﻠﻮﮐﺎﻟﺮﻱ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺼﺮﻑ. ﻱ ﮐﻨﻨﺪﻩ. ﺍﺭﺩﻩ.


اثر ارده - مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران - دانشگاه علوم پزشکی .

. را نشان دادهاند، با این حال تاثیر ارده (کنجد آسیاب شده) روی این اجزا نامعلوم است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مصرف ارده بر اجزای سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. مواد و روش‌ها: در کارآزمایی بالینی حاضر 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 شرکت داشتند که به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مصرفکننده‌ی ارده تقسیم شدند.


تاثیر مواد افزودنی خوراکی و غیر خوراکی بر کیفیت سیلوی ذرت

پساب تولیدی از گروه با سیلاژ مر طوب (20% ماده خشک) بالا بود (74 میلی لیتر به ازاء هر کیلو گرم علوفه تر). با افزودن جو آسیاب شده درسطوح 10 و 15 درصد یا زئولیت همراه با سنگ آهک یا بنتونیت به این سیلاژ میزان پساب کاهش یافت(05/0>P) . پساب حاصل از گروه شاهد با سیلاژ معمولی (29% ماده خشگ) کم بود(14 میلی لیتر به ازاء هر.


معنی گروه شاهد - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی گروه شاهد به فارسی. گروه شاهد. [control group] [آمار، علوم سلامت] گروهی که با گروه دارای متغیر وابسته، در مطالعۀ موردشاهدی، یا با گروه دارای متغیر مستقل، در مطالعات هم گروهی و تجربی، مقایسه می شود متـ . شاهدها controls.


گروه شاهد آسیاب,

اثر ارده - مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران - دانشگاه علوم پزشکی .

. را نشان دادهاند، با این حال تاثیر ارده (کنجد آسیاب شده) روی این اجزا نامعلوم است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر مصرف ارده بر اجزای سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. مواد و روش‌ها: در کارآزمایی بالینی حاضر 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 شرکت داشتند که به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مصرفکننده‌ی ارده تقسیم شدند.


کاربرد پوسته برنج به‌عنوان یک منبع فیبر . - پژوهشهای تولیدات دامی

1 نوامبر 2017 . ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از روز. 32. دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮﻧﺪه (ﻓﻘﻂ ﻧﺮ) از ﻫﺮ ﺗﮑﺮار. ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻗﻔﺲ . ﺳﺎﻋﺖ) در ﻫﻮاي آزاد ﺑﻪ ﻣﺪت. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي. ﺑﻌﺪي آﺳﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ. آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﯿﺮه ﻫﻤﺎن. ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ. از اﯾﻦ در ﺑﺨﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻮ و ﺟﯿﺮه.


تاثیر عصاره گیاه جاشیر - مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا

31 دسامبر 2014 . گروه شاهد. ، گروه تجربی. 1. تحت درمان با مقدار mg/kg. 300. وزن بدن. عصاره گیاه جاشیر، گروه تجربی. 2. موش دیابتی بدون دریافت عصاره گیاهی، گروه. تجربی. 3. و. 4. دیابتی تحت درمان با mg/kg. 300 .. گیاه شناس، در سایه خشک شدند. جهت عصاره گیری ابتدا گیاه. جاشیر با استفاده از دستگاه آسیاب برقی پودر گردید.


ارزیابی اثر عصاره چای سبز بر جلوگیری از خونریزی لثه بعد از .

24 نوامبر 2014 . این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادقی شاهددار می باشد که بر روی دو گروه ۳۱ نفره از بیماران داوطلب کشیدن دندان های آسیاب فک تحتانی به طور تصادفی انجام . همچنین تعداد افرادی که ۱ ساعت پس از جراحی دارای نشت خونابه (oozing)از محل بودند، در گروه چای سبز به طور معنیداری کمتر از گروه شاهد ارزیابی گردیدند (۶.


تاثیر استفاده همزمان سیر تازه یا قرص سیر با تجویز استات سرب بر .

ﮔﺮوه. D. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﻲ، در ﻣﺪت ﻳﻚ ﻣﺎه آزﻣﺎﻳﺶ، ﻫﻴﭻ ﻣﺎده. اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه، ﺑـﺎ ﺗـﺴﺖ. Dunnet. از روش آﻣـﺎري. Kruskal-wallis One Way Analysis of Variance on .. ﺳﺮب و ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره. 1. آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎت ﺳﺮب. % 1. ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ﺳـﺮب و. ﻗﺮص ﺳﻴﺮ. 25(. ﻋـﺪد ﻗـﺮص. 200. ﻣﻴﻠـﻲ. ﮔﺮﻣـﻲ ﭘـﻮدر ﺷـﺪه در. آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ و ﺣﻞ ﺷﺪه در. 100.


تأثیر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران (Asparagus .

روش کار: این تحقیق تجربی روی ۴۰ سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار با وزن ۱۸۰ – ۲۰۰ گرم و سن ۱۰ هفته انجام شد. موشها به پنج. گروه هشت تایی شامل گروه های کنترل، شاهد و سه گروه تجربی دریافت کننده عصاره آبی ریشه مارچوبه با دوزهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر. کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. کلیه تجویزها به صورت گاواژ و به.


اثر عصاره هیدروالکلی ریشه زرشک وحشی بر سطح سرمی گلوکز

در این مطالعه تجربی40 سر موش صحرایی نر به چهار گروه شاهد سالم، شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تحت درمان با عصاره ریشه زرشک. 42( القاء شد. .. توسط کارشناسان گیاه شناسی گروه زیست شناسی دانشگاه زابل. شناسایی و تأیید گردید. ریشه جمع آوری شده در سایه خشک شده. و آسیاب شد. برای عصاره گیری پس از آسیاب کردن گیاه خشک.


بررسی تاثیرعصاره هیدروالکلی گزنه(Urtica dioica) برتغییرات .

گروه شاهد فقط حالل دارو )آب مقطر( دريافت کرد و گروه کنترل بجز آب و غذا هیچ ماده ای دريافت نکرد. از تمام گروه ها در پايان روز . همچنین وزن بدن و وزن بیضه ها در گروه هاي دريافت کننده میزان 75 و50 میلي گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدروالکلی. داراي کاهش معني دار مي باشد. .. سپس به کمک آسیاب برقي پودر گرديد. 900 گرم پودر. از اين گیاه.


تاثیر جایگزینی غذای تجاری با کرم خاکی بر شاخص‌های رشد - Aquatic .

بیشتر از جنس نر بود. بیشترین تعداد لارو حاصل در تیمار ۲ (۲۵٪ کرم خاکی) مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد اختلاف. معنیداری داشت (۰/۰۵>). . عمومی ترین گروه از ماهیان زینتی آب شیرین در راسته. کپور ماهیان دندان دار (|. و خانواده. و زیر خانواده می . از الک با چشمههای ۰/۶ میلی متر برای تهیه اندازه. مناسب کرمهای خاکی آسیاب شده استفاده شد.


ایرنا - عربستان میان دو سنگ آسیاب

28 فوریه 2018 . در حال حاضر نیز شاهد چالش سنت و مدرنیزه در عربستان سعودی هستیم و آثار آن را نیز مشاهده می‌کنیم. . در نتیجه این دو چالش مثل دو سنگ آسیاب، عربستان فرتوت و پیر را اذیت می‌کنند به علاوه اینکه اشتباهات عمده‌ای را محمد بن سلمان انجام داد و خود را به شکلی تمام‌عیار در مقابل قدرت . **گروه اطلاع رسانی**1893**9131.


گندم در تغذیه طیور - - دستگاه جوجه کشی

گندم در اکثر کشورها به عنوان منبع اصلی انرژی در جیره های طیور مورد استفاده قرار می گیرد. در اغلب مواقع برای تشخیص دقیق نوع گندم مورد استفاده یک سردرگمی به دلیل تشریح انها به شکل های مختلف وجود دارد. گندم ها را به طور سنتی به ارقام زمستانه و بهاره تفکیک می کنند، که به طور سنتی آنها را در نواحی متفاوت از نظر نوع شرایط جوی.


1146 K - پژوهش و سازندگی

ذرت آسیاب شده. جو آسیاب شده. کنجاله سویا |. کنجاله تخم پنبه. سبوس گندم. تخم پنبه کامل. مکمل معدنی - ویتامینی. نمک. ترکیب شیمیایی جیره. ماده خشک. پروتئین خام .. گروه شاهد بالاتر بود (. (۱۹۸۳) گزارش کردند که افزودن ۰/۶. یا ۱/۲ درصد بنتونیت سدیم به جیره تأثیری بر ماده خشک مصرفی. ندارد. آقاشاهی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی.


گروه بندی ، نام مدیر فنی ، اپراتورها و تعرفه ها + صورت خدمات و آزمونهای

دکتر فرویزی. حسین اسالمی شاهد. هر ساعت. 100,000. 132. PPI. آسیاب. آماده سازی نمونه. دکتر فرویزی. حسین اسالمی شاهد. مقدار حدودا. 10. گرم در هر کاپ. هر ساعت. 40,000. 133. PPJ. کوره تیوپی. ) آزمایشگاه فناوری. (. عملیات حرارتی. دکتر فرویزی. حسین اسالمی شاهد. کوره تیوبی. 1000. درجه تحت اتمسفر آرگون ، نیتروژن و خالء. هر ساعت. ).


اثر محافظت کبدی عصاره میوه عناب در موش‌های صحرایی

۱۳۸۹. ﺩﺭ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳﺎﺳـﻮﺝ ﺑـﺮ. ﺭﻭﻱ. ۳۰. ﺳﺮ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩ. ﻭﻳﺴﺘﺎ. ﺭ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ . ﺣﻴـﻮﺍﻥ. ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ. ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ. ۵. ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ. (. ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘـﻮﻥ. ) ، ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ. (. ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﺗﺘﺮﺍﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ. ) ﻭ ﺳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ. (. ﺩﺭﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﺭﻭﻏـﻦ. ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭ ﺗﺘﺮﺍﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺮﺑﻦ. ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻮﺵ. ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻋـﺼﺎﺭﻩ. ﮔﻴﺎﻩ ﻋﻨﺎﺏ ﺑﺎ ﺩﻭﺯﻫﺎﻱ.


بررسی هیستولوژیکی اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر روی رشد و .

22 سپتامبر 2017 . Nova Biologica Reperta 4 (2): 137-146 (2017). بررسي. هيستولوژيكي. اثرات. ﻧﺎﻧو. دي. اكسيد. تيتﺎﻧيوم. بر. روي. رشد. و. ﻧﻤو. جواﻧة. اولين. دﻧدان. آسيﺎب. جنين. موش ... گروه شم (شاهد): در. يافت. ١. ميلي. ليتر آب. مقطر. به عنوان حﻼل نانوذرات؛. گروه تجربي. ١. : دريافت. ١. ميلي. ليتر. محلول نانو. دي. اكسيد تيتانيوم با غلظت.


Bunium Persicum - Bimonthly Journal of Hormozgan University of .

ﭘﻠﻴﺖ ﺣﺎوي ﻣﺨﻤﺮ ﻛﺎﻧ. ﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز. آﮔﺎر ﭘﺎﺳﺎژ داده ﺷﺪ. 7. ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ. (. ﺑﺪون اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﻲ زﻳﺮه ﺳﻴﺎه. و ). 21. ﭘﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد،. ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي mg/ml .. آﺳﻴﺎب ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي. 200. ﮔﺮﻣﻲ آرد ﺑﺬر زﻳﺮه ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻪ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎو. ي ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ . ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. دﺳﺘﮕﺎه. Clevenger. و روش ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﭘﺲ از. 3. ﺳﺎﻋﺖ، اﺳﺎﻧﺲ. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.


Pre:شرکت های استخراج معدن و معدن در کشورهای شرق میانه
Next:دستگاه های سنگ شکن و بازرسی برای استخدام در س