موج شکن بدون جاروبک بدنه دوقلو قایق R C

اجزاء و قطعات آنها و - سازمان توسعه تجارت

موتورها براي به حركت درآوردن وسايل نقليه آبي: - Marine propulsion engines: 11. 40. 4011. . موتورهاي خارج از بدنه. 5. U. -- Outboard motors. 8407 21 00. 11. 43 ... 11. 44. 4000. ساير، توام شده با يك دستگاه مولد سرما. 26. U. -- Other incorporating a refrigerating unit. 8415 82 00. 11. 49. 4000. بدون دستگاه مولد سرما. 26. U.


قسمت اول

آب، ﺑــﺎ ﯾــﺎ ﺑــﺪون. ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي. آﻧﻬﺎ؛ ﻣﻮﻟـﺪ ﮔـﺎز اﺳـﺘﯿﻠﻦ و ﻣﻮﻟـﺪ ﮔـﺎز. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺑﯽ، ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ. Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; . Aircraft engines. 8407 10 00. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ آﺑﯽ: - Marine propulsion engines: 00 21. 8407. . ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﺪﻧﻪ. 5. U. -- Outboard motors.


اجزاء و قطعات آنها و - سازمان توسعه تجارت

موتورها براي به حركت درآوردن وسايل نقليه آبي: - Marine propulsion engines: 11. 40. 4011. . موتورهاي خارج از بدنه. 5. U. -- Outboard motors. 8407 21 00. 11. 43 ... 11. 44. 4000. ساير، توام شده با يك دستگاه مولد سرما. 26. U. -- Other incorporating a refrigerating unit. 8415 82 00. 11. 49. 4000. بدون دستگاه مولد سرما. 26. U.


قسمت اول

آب، ﺑــﺎ ﯾــﺎ ﺑــﺪون. ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي. آﻧﻬﺎ؛ ﻣﻮﻟـﺪ ﮔـﺎز اﺳـﺘﯿﻠﻦ و ﻣﻮﻟـﺪ ﮔـﺎز. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﺑﯽ، ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﺼﻔﯿﻪ. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫﺎي آﻧﻬﺎ. Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; . Aircraft engines. 8407 10 00. ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ آﺑﯽ: - Marine propulsion engines: 00 21. 8407. . ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺑﺪﻧﻪ. 5. U. -- Outboard motors.


Pre:دانه ها با استفاده از 1-5
Next:لیستی از تولید کنندگان ماشین آلات کارخانه سیمان در نشان