طراحی از هوا PDF

طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و پالایشگرهای تلفیقی جهت .

آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه. زاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن. و ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻛﻮره. ﻫﺎي ذوب، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر. ﺑﺮﺧﻲ آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر. ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل. ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻫﻮا در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روش. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺮا: ي. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ.


طراحی سیستم تهویه موضعی بمنظورکنترل انتشار آلاینده های هوا در .

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﯼ ﺗﻮﺗﻮﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ (ﺳﺎﻝ:1389). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۹ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻬﺎﺭﻓﺮ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘ،ﺪﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻲ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ - ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻳ،ﻌﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ. ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ - ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻋﻀﻮ.


ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮا، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آن اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ . ﺷـﯿﺐ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آن ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ،. 1. ﺑـﻪ. 7. ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ رﻋﺎﯾـﺖ آن. اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ. 1. ﺑﻪ. 4. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ. ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ.


طراحی از هوا PDF,

ﮐﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﮔﺮدش ﻫﻮا ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺸﮏ - Iranian Journal of .

7 آگوست 2015 . ﭘﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از. ﻣﻬﻢ. ﯾﺗﺮ. ﻦ. اﻗﻼم ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ روش. ﺧﺸﮏ. ﮐﺮدن. در ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﯿﻔﯽ. ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﯿﺗﻮﻟ. ﺪﺷﺪه. از ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي. از. ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺮژي. ﺗﺠﺪ. ﺪﯾ. ﯾﭘﺬ. ،ﺮ. ﯾﮏ ﺧﺸﮏ. ﮐﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮدش ﻫﻮا. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺎ روش. ﺧﺸﮏ. ﮐﺮدن. ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. : ﭘﺴﺘﻪ رﻗﻢ ﮐﻠﻪ.


بررسی آلودگی هوای ناشی از فرآیند برش پلاسما و طراحی سامانه تهویه .

10 ژوئن 2014 . ﻏﻠﻈﺖ دﻣﻪ ﻫﺎي آﻫﻦ، ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش. ورق. ﻫﺎ. ي آﻟﯿﺎژي در ﻫﻤﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد . ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺣﺠﻢ. ﻫﻮا. ﮔﺬر. ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻣﺶ ﺑﺮاﺑﺮ cfm. 163. /. 195. ، ﺣﺠﻢ. ﻫﻮا. ﮔﺬر. ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﮑﺶ. ﺑﺮاﺑﺮ cfm. 12498. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗﻮان ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ. Bhp. 65. /. 20. اﺳﺖ . ﭘﺎﻻ. ﯾ. ﺶ. ﮔﺮ. اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﮓ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ.


متن کامل (PDF) - فصلنامه سلامت و محیط زیست - دانشگاه علوم پزشکی .

20 دسامبر 2016 . افزایش روز افزون آالینده های هوا و به تبع آن تاثیر نامطلوب بر کیفیت زندگی سبب شده زمینه و هدف: تا اس تفاده از ش اخص های کیفیت هوا به منظور تعیین میزان واقعی آالینده ها ب ه عنوان یکی از اقدامات. مه م و مؤثر در اطالع رس انی کیفیت هوا بیش از پیش مورد توجه ق رار گیرد. هدف این مطالعه طراحی. و تدوین.


طراحی سیستم های تهویه مطبوع : عنوان درس تهویه . - دکتر حامد باقری

1. مجرای ورودی هوای خارج. ) سمت هوا. (. 9. کانال و خروجی هوا. 2. پیش گرمایش هوا. (PreHeater). 10. 3. دمپر هوای برگشتی. 11. 4. فیلتر. 12. ماشین تبرید. ) سمت تبرید. (. ، تهیه سیال بر. ای. 5. 5. رطوبت گیر. (Dehumidifier). و سرمایش هوا. 13. پمپ. ) سمت آب. (. 6. کویل گرمایی. (Reheater). 14. 7. رطوبت زن. 15. برج خنک کن. 8. فن. 16. دیگ. ).


مقاله اصلی Original Article تهیه و اعتبارسنجي یک نرم افزار جهت طراحی .

نتایج نمودار بلند- آلتمن نیز نشان داد که انحراف معیار نتایج حاصل از این برنامه در. حل 83 قطعه کانال محاسبه شده براي فشار سرعت، فشار استاتیك و همچنین فشار کل در دامنه 0/10± درصد بوده است. برنامه تهیه شده ابزار معتبری براي طراحي سیستم تهویه مكنده موضعي است. نتیجه گیری: تهویه، طراحی، آلودگی هوا، نرم افزار واژگان کلیدی:.


طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و پالایشگرهای تلفیقی جهت .

آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه. زاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن. و ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺎﻫﻴـﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﻛﻮره. ﻫﺎي ذوب، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر. ﺑﺮﺧﻲ آﻻﻳﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﻀﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدوﻏﺒﺎر. ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع، در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل. ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻫﻮا در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮﻻد آﻟﻴﺎژي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. روش. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺮا: ي. ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ.


طراحی سیستم تهویه موضعی بمنظورکنترل انتشار آلاینده های هوا در .

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﯾﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﺮﺁﻭﺭﯼ ﺗﻮﺗﻮﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ (ﺳﺎﻝ:1389). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۹ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ: ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻬﺎﺭﻓﺮ - ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘ،ﺪﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻲ. ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ - ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻳ،ﻌﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ. ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ - ﺩﻛﺘﺮﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﻋﻀﻮ.


ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺸﯽ

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮا، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎﻧﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آن اﺟﺘﻨـﺎب ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ اﺳـﺖ . ﺷـﯿﺐ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻧﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ آن ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ،. 1. ﺑـﻪ. 7. ﺑـﻮده و در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ رﻋﺎﯾـﺖ آن. اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ. 1. ﺑﻪ. 4. اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻌﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ . در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ. ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ.


بررسی آلودگی هوای ناشی از فرآیند برش پلاسما و طراحی سامانه تهویه .

10 ژوئن 2014 . ﻏﻠﻈﺖ دﻣﻪ ﻫﺎي آﻫﻦ، ﺳﺮب و ﮐﺎدﻣﯿﻮم آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش. ورق. ﻫﺎ. ي آﻟﯿﺎژي در ﻫﻤﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪود اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮد . ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺣﺠﻢ. ﻫﻮا. ﮔﺬر. ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻣﺶ ﺑﺮاﺑﺮ cfm. 163. /. 195. ، ﺣﺠﻢ. ﻫﻮا. ﮔﺬر. ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﮑﺶ. ﺑﺮاﺑﺮ cfm. 12498. ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﺗﻮان ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاﺑﺮ. Bhp. 65. /. 20. اﺳﺖ . ﭘﺎﻻ. ﯾ. ﺶ. ﮔﺮ. اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﮓ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺑﻪ.


ارزیابی غلظت PM2.5، PM10 و PM1 در طی طوفان های . - مجله علمی پژوهشی

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا اﺳﺖ. ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮي را ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿ. ﺮ. رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و روش ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد . ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي. ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ذرات. PM2/5-10. و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ. PM2/5-10. ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻂ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺰاران ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮﺛ. ﺮ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.


و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻓﯿﻠﺘﺮاﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮ

22 ژانويه 2017 . ﺟﺪول: اﻫﺪاف ﮐﻠﯿﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و. ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮاي داﺧﻠﯽ. دو ﻧﻮع اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ذرات ﻫﻮا ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ. ﺷ. ﻮد. اﯾﻦ. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ. ﺷﻮ. ﻧﺪ. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ذرات ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﺮ روي ﺧﻮد ﮔﯿﺮ اﻧﺪازي ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ذرات ذرات ﯾﺎ در.


طراحی از هوا PDF,

مدل سازی آلودگی هوای (مونوکسید کربن و اکسیدهای ازت ) ناشی از .

16 ا کتبر 2012 . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان، ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون. ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖ در دﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ، اﺛﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ . ﻣﻮاد و. روش ﮐﺎر. : ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار. ﻣﺪل اﺳﺘﻼ. (. Stella. ) ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در واﻗﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه.


طراحی از هوا PDF,

طراحی، اجرا و ارزیابی سیستم تهویه صنعتی و غبار گیرهای واحد .

17 جولای 2015 . ﻃﺮاﺣ. ،ﯽ. اﺟﺮا و ارز. ﺎﺑﯾ. ﯽ. ﯿﺳ. ﺴﺘﻢ. ﺗﻬﻮ. ﻪﯾ. ﺻﻨﻌﺘ. ﯽ. و ﻏﺒﺎرﮔ. ﯿ. ﺮﻫﺎ. ي . /. 33. ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ. اي، دوره. 2. ، ﺷﻤﺎره. ،1. ﺑﻬﺎر. 1394. ﻣﻘﺪﻣﻪ. آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ. ي ﻫﻮا. از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه ذرات و. ﮔﺎز. و. ﺑﺨﺎر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷ .ﺪﻨ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ و ﺳﺎﯾﺰ ذرات ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن،. آﺳﯿﺐ. رﺳﺎن. ﺑﻮده. و ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﺮگ. وﻣﯿﺮ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. 1[ .] ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن دارد.


دریافت فایل - دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عنوان و پدید آورنده : طراحی موشک های پدافند هوایی || || نویسندگان آرخانگلسکی . او دیگران ؛ مترجم : : نوربخش فولادی. مشخصات نشر . موضوع : موشک های زمین به هوا موضوع : دفاع هوایی. شناسه افزوده : ار خانگلسکی آی • آی . .. م - ۲- طراحی و ساخت سلاحهای موشکی ضدهوایی در طول جنگ جهانی دوم ------۴. م - ۳- اولین موشک های پدافند هوایی روسیه.


ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺎري و اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨ - روش های تحلیلی و عددی در .

ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ. در ﻃﻮل. 100. ﻣﺘﺮ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و در. ﺟﺪول. 3. ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، ﻟﻮﻟـﻪ. ﻓﻠــﺰي ﺑــﺎ ﻗﻄــﺮ. 600. ﻣﯿﻠــﯽ. ﻣﺘــﺮ داراي ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣــﺖ. اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﺳﺖ. 3-4-. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺖ ﻫﻮا در. ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ. ﻧﺸﺖ ﻫﻮا در ﻟﻮﻟﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧـﻮع اﺗﺼـﺎﻻت، از. ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻐﺸﻮش. (. ﺗﻮان. ) 2. ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً آرام. (. ﺗـﻮان. ) 1. ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ . در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ. ﯽﻣ. ﺗﻮان. ﮔﻔﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻧﺸـﺖ. ﻫﻮا ﺑﻪ.


مدل سازی نحوه پراکنش آلاینده CO با استفاده از نرم‌افزار AERMOD در .

17 فوریه 2014 . ﻃﺒﻖ ﻃﺮاﺣﯽ. ،. ﻣﺤﺼﻮﻻت روزاﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ. از: 104. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺗﺮش ﺧﺸﮏ،. 170. ﻫـﺰار ﺑﺸـﮑﻪ ﻣﯿﻌﺎﻧـﺎت. ﮔﺎزي و. 5000. ﺗﻦ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ (ﭘﺮوﭘﺎن و ﺑﻮﺗـﺎن. LPG. ). ﭘﺎﻻﯾﺸـﮕﺎه. ﭼﻬﺎر ﮔﺎزي داراي. 33. دودﮐﺶ و. 8. ﻓﻠﺮ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. 9 . ﻋﻤـﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ. آﻻﯾﻨﺪه در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ. ،. ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟـﯽ. از دودﮐﺶ. ﻫﺎ و ﻓﻠﺮﻫﺎ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻣﺤﻮﻃـﻪ. ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و.


طراحی از هوا PDF,

گروه صنعتی هوایار - پکیــج پرتابل جداســــازی هــوا

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این پکیج تحت نظارت ومهندسی کامل شرکت هوایار صورت می پذیرد. هوایار فکر شما را با طراحی ایده آل به نمایش در می آورد.سیستم های پرتابل نیتروژن هوایار، با توان پاسخگویی به تمام نیازهای فنی مشتریان، رضایت آنها را به گونه ای عالی کسب می نماید.این سیستم امکان دسترسی شما به نیتروژن به صورت.


آلودگي هوا و روش‌هاي كنترل آن - دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی .

استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت کنترل آلودگي هوا. و کاهش ميزان انتشار از منابع. ثابت و. متحرک. •. آشنائي. با تکنيک های. پيشرفته. فيزیکي. و. شيميائي. کنترل ذرات و گا. زها. در خروجي. تاسيسات و. کارخانجات. •. کاربرد. بيوفيلتر ها و بيواسکرابر ها در. حذف. گازهای بودار و. VOC. در صنایع و تاسيسات شهری. •. طراحي. سيستم. های.


آلودگی هوا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آلودگی هوا تغییر در ویژگی‌های طبیعی جو براثر مواد شیمیایی، ریزگردی یا عامل‌های زیست‌شناختی است. جو یا اتمسفر سامانه گازی طبیعی پویا و پیچیده‌ای است که زندگانی در سیاره زمین به آن وابسته‌است. کاهش ستبرای لایه ازون در استراتوسفر به خاطر آلودگی هوا، دیرزمانی است که خطری برای تندرستی مردمان و نیز زیست‌بوم‌های زمین.


ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠ

18 جولای 2014 . ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺌﻮري ﻣﻘﺪار آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب. ﺷﺮق اﯾﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار. ﮔ. ﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺌﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ. ﻋﻠﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺟﺮاي ﻫﺮ. ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﺤﺼﺎل آب از رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻘﺪار آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ از رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا، ﯾﮏ. ﺟﻤﻊ. ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮده. اي ﺑﻪ اﺑﻌﺎد. *1. 1. ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ.


MimeTypes Link Icons — WordPress Plugins

.3g2 .3gp .ai .air .asf .avi .bib .cls .csv b .djvu .dmg .doc .docx .dwf .dwg .eps .epub .exe .f .f77 .f90 .flac .flv .gif .gz .ico dd .iso .jpg .jpeg .key .log .m4a .m4v .midi .mkv .mov .mp3 .mp4 .mpeg .mpg .msi .odp .ods .odt .oga .ogg .ogv .pdf .png .pps .ppsx .ppt .pptx .psd .pub .py .qt .ra .ram .rar .rm .rpm .rtf .rv .skp .spx .sql .sty.


demo – Bookshelf

Your flipbooks will work on any device or operating system. We are the first service in the world that has a HTML5 flipbook that works on all devices without the need of installing third party software. It will work on any desktop PC, mobile phone or tablet. iphone. symbol_quote. I was looking for best quality digital.


Pre:معایب سولفات آمونیوم
Next:دوم کارخانه توپ دست در اروپا