اصطلاحات در استخراج مواد معدنی جامد

ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

)9966. ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. : واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨ. ﻌﺖ،. ﻣﻌﺪن. و. ﺗﺠﺎرت. ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. [؛. ﺑﺮاي. ] .. ﺟﺪاﻳﺶ ﺟﺎﻣﺪ. -. ﻣﺎﻳﻊ. ) pressure filter. ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺸﺎر. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) pressure head. ﻓﺮوﺷﻮﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر. (. ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي. ) pressure leaching. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) pressure loss. ﻟﺮزه.


رویای استخراج مواد معدنی از فضا واقعی‌تر شد - عصر مس

عصرمس آنلاین: شرکت‌های فن‌آوری معدنی در تلاشند هرچه بیشتر استخراج معادن در فضا را به یک واقعیت تبدیل کنند. . او پنج سال پیش شرکت مون‌اکسپرس را در امریکا تاسیس کرد تا استارت‌آپی باشد با هدفی عجیب و غریب با عنوان استخراج مواد معدنی از فضا. . جین همچنین می‌گوید که از اصطلاح «استخراج معدن از فضا» متنفر است.


چگونگي بهره برداری از معادن افغانستان - اکادمي فنلند – افغانستان «افا

A- منابع گازی مانند، اتمسفر، گاز طبيعي، و همچنين گازهای مضری که از دهانه های آتش فشان ها و استخراج معادن گازدار به محيط مجاور پرتاب مي گردند. B- منابع مايع مانند آبهای سطحي و زير زميني و ذخاير نفتي (نفت طبيعي). C- منابع جامد، که شامل زمين های زراعتي، جنگل ها، علف چرها، مواد معدني جامد با منشاء پيدايش مگماتيکي (ناريه)، ميتا.


واژه‌نامه تخصصي فعاليت‌هاي معدني - نظام جامع اطلاع رساني اشتغال

10 دسامبر 2007 . معني: مجموعه عملياتي است که به منظور استخراج و کانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد. اسم: بونکر. معني: محلي . اسم: ماده معدني (کاني). معني: هر ماده يا ترکيب طبيعي که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است. اسم: محل انباشت مواد. معني: محلي است.


خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی - اداره کل نظارت بر نشر و .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه دﭘﻮي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻣﻌﺪن. ﻛﺎري. اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻲﻣ. ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج،. ﻃﺮاﺣ. ﻲ. ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد. آﻧﻬﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻣﻌﺪن. ﻛﺎري ﺑﺮاﺳﺎس آن، دﭘﻮ ﻛﺮدن ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠ ﺮد. ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺎ. ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔ. ﻴﺮي. ﻣﺎﺷ. ﻴﻦ. آﻻت. ﺣﻤﻞ. وﻧﻘﻞ. و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ.


قانون معادن

16 آگوست 2014 . ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ. ﯾﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ. ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺯﯾﺮ. ﺯﻣﯿﻦ،. ﺁﺑﻬﺎ. ﯾﺎ ﺩﺭ ﺫﺧﺎﯾﺮ. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ. ﮤ. ﻣﻌﺪﻥ. ﻛﻪ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠـ. ﮥ. ﻋﻤﻠﯿـ. ﮥ. ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ. ﻓﻠـﺰ ... ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ. ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺮاﻝ ﻫﺎ ﻭ. ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺮﺍﻟﯽ ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺣﮑـﺎﻡ. ﺍﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩ. ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺸﻢ. : ١(. ) ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﭘﻄﺮﻭﻟﯿﻢ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ. ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ.


انجنیری استخراج زیرزمینی معادن مواد مفید جامد | پوهنتون پولی تخنیک .

فارغان این دیپارتمنت در طرح ریزی و استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه های زیر زمینی ، تهویه معادن ، ترانسپورت امور معادن ، حفر و تحــکیم سوف های معدنی ، حفر تونلها، امور برمه و انفجار، میکانیزه ساختن پروسه های تولیدی معادن ذغال سنــگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات نادره، فلزات رنگه، فلزات سیاه، سنگ های ساختمانی و غیره.


انجنیری استخراج روباز معادن | پوهنتون پولی تخنیک کابل

قابل یاد آوریست که این دیپارتمنت درطرحریزی واستخراج معادن مواد مفیده جامد به طریقه روباز ، ترانسپورت امور معادن ، حفرحفریات معدنی روبازوزیرزمینی ، اموربرمه وانفجار، ، استخراج سنګهای قیمتی ونیمه قیمتی ، فلزات نادره ، سنګهای ساختمانی ،میکانیزه ساختن پروسه های تولیدی وبازسازی معادن روبازمهارت های لازم را کسب و قادربه.


فارسی

اصطلاحات آتی در این قرارداد مفاهیم ذیل را افاده می نماید: 1.1. معلومات مربوطه عبارت از اصل .. فیصدی معین تولید سمنت با در نظر داشت حق استخراج مواد معدنی در مطابقت با قوانین، مقررات. افغانستان و این قرارداد صورت . زبالهها: عبارت از هر ماده مایع، جامد، گازی و یا رادیواکتیف است که در محیط زیست به مقدار،. نحوه یا دفعات مکرر تخلیه،.


احجار راسبه - Ministry of Mines and Petroleum

معدنکاری حرفه یی و به مقیاس کوچک:- عبارت است از معادن که جهت استخراج مواد منرالی از آن به مقیاس کوچک و اغلباً در هر فصل سال از تخنیک های دستی یا ابزار ساده استفاده میگردد. .. در اصطلاح معدنکاری عبارت از یک محصول معدنی می باشد که تمام مراحل پروسس را طی نموده و برای فروش آماده باشد (بگونه مثال؛ کانسنتره مس و زغال سنگ).


ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، واژه اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪ

)9966. ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. : واژه. ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺎﻳﻪ اﻛﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨ. ﻌﺖ،. ﻣﻌﺪن. و. ﺗﺠﺎرت. ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. [؛. ﺑﺮاي. ] .. ﺟﺪاﻳﺶ ﺟﺎﻣﺪ. -. ﻣﺎﻳﻊ. ) pressure filter. ارﺗﻔﺎع ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺸﺎر. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) pressure head. ﻓﺮوﺷﻮﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر. (. ﻫﻴﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژي. ) pressure leaching. اﻓﺖ ﻓﺸﺎر. (. ﺗﻬﻮﻳﻪ. ) pressure loss. ﻟﺮزه.


واژه‌نامه تخصصي فعاليت‌هاي معدني - نظام جامع اطلاع رساني اشتغال

10 دسامبر 2007 . معني: مجموعه عملياتي است که به منظور استخراج و کانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد. اسم: بونکر. معني: محلي . اسم: ماده معدني (کاني). معني: هر ماده يا ترکيب طبيعي که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است. اسم: محل انباشت مواد. معني: محلي است.


خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی - اداره کل نظارت بر نشر و .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه دﭘﻮي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻣﻌﺪن. ﻛﺎري. اﺳﺖ ﻛﻪ. ﻲﻣ. ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج،. ﻃﺮاﺣ. ﻲ. ﻫﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد. آﻧﻬﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت. ﻣﻌﺪن. ﻛﺎري ﺑﺮاﺳﺎس آن، دﭘﻮ ﻛﺮدن ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﻲ و. ﺑﺎﻃﻠﻪ. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠ ﺮد. ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺎ. ﺑﻪ. ﻛﺎرﮔ. ﻴﺮي. ﻣﺎﺷ. ﻴﻦ. آﻻت. ﺣﻤﻞ. وﻧﻘﻞ. و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن و زﻳﺮ ﻧﻈﺮ. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ.


رویای استخراج مواد معدنی از فضا واقعی‌تر شد - عصر مس

عصرمس آنلاین: شرکت‌های فن‌آوری معدنی در تلاشند هرچه بیشتر استخراج معادن در فضا را به یک واقعیت تبدیل کنند. . او پنج سال پیش شرکت مون‌اکسپرس را در امریکا تاسیس کرد تا استارت‌آپی باشد با هدفی عجیب و غریب با عنوان استخراج مواد معدنی از فضا. . جین همچنین می‌گوید که از اصطلاح «استخراج معدن از فضا» متنفر است.


استخراج معادن مواد مفید جامد | پوهنتون جوزجان

جمهوری اسلامی افغانستان وزارت تحصیلات عالی پوهنحی انجنیری جیولوجی ومعادن دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد پلان استراتیژیک دیپارتمنت استخراج معادن مواد مفید جامد.


چگونگي بهره برداری از معادن افغانستان - اکادمي فنلند – افغانستان «افا

A- منابع گازی مانند، اتمسفر، گاز طبيعي، و همچنين گازهای مضری که از دهانه های آتش فشان ها و استخراج معادن گازدار به محيط مجاور پرتاب مي گردند. B- منابع مايع مانند آبهای سطحي و زير زميني و ذخاير نفتي (نفت طبيعي). C- منابع جامد، که شامل زمين های زراعتي، جنگل ها، علف چرها، مواد معدني جامد با منشاء پيدايش مگماتيکي (ناريه)، ميتا.


انجنیری استخراج زیرزمینی معادن مواد مفید جامد | پوهنتون پولی تخنیک .

فارغان این دیپارتمنت در طرح ریزی و استخراج معادن مواد مفید جامد به طریقه های زیر زمینی ، تهویه معادن ، ترانسپورت امور معادن ، حفر و تحــکیم سوف های معدنی ، حفر تونلها، امور برمه و انفجار، میکانیزه ساختن پروسه های تولیدی معادن ذغال سنــگ، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، فلزات نادره، فلزات رنگه، فلزات سیاه، سنگ های ساختمانی و غیره.


احجار راسبه - Ministry of Mines and Petroleum

معدنکاری حرفه یی و به مقیاس کوچک:- عبارت است از معادن که جهت استخراج مواد منرالی از آن به مقیاس کوچک و اغلباً در هر فصل سال از تخنیک های دستی یا ابزار ساده استفاده میگردد. .. در اصطلاح معدنکاری عبارت از یک محصول معدنی می باشد که تمام مراحل پروسس را طی نموده و برای فروش آماده باشد (بگونه مثال؛ کانسنتره مس و زغال سنگ).


قانون معادن - ویکی‌نبشته

11 فوریه 2011 . قانون معادن – مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی. ‌ماده ۱ - مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیر زمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند. ‌طبقه اول - مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ - سنگ آهک - سنگهای ساختمانی - سنگ‌مرمر - خاک رس - ماسه و امثال آن.


قانون معادن

16 آگوست 2014 . ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﯾﻊ. ﯾﺎ ﮔﺎﺯ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ. ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭﺯﯾﺮ. ﺯﻣﯿﻦ،. ﺁﺑﻬﺎ. ﯾﺎ ﺩﺭ ﺫﺧﺎﯾﺮ. ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ. ﮤ. ﻣﻌﺪﻥ. ﻛﻪ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠـ. ﮥ. ﻋﻤﻠﯿـ. ﮥ. ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﮑﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﻭ ﺷـﺎﻣﻞ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ. ﻓﻠـﺰ ... ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ. ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺮاﻝ ﻫﺎ ﻭ. ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺮﺍﻟﯽ ﺣﻖ ﮐﻨﺘﺮﻭﻝ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺣﮑـﺎﻡ. ﺍﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﺩﺍﺭﮤ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩ. ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺸﻢ. : ١(. ) ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﭘﻄﺮﻭﻟﯿﻢ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ. ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ.


فنون معدن‌کاری در ایران باستان - دنیای اقتصاد

27 مه 2013 . منصور قربانی- فرانک پروین‌‌پور اگر به طور خیلی ساده بگوییم فنون معدن‌کاری عبارت است از اکتشاف، استخراج کانه‌ها، فرآوری مواد معدنی و فلزگدازی (متالوژی)، . انجام می‌شده است که هم اکنون مهم‌ترین الگوی اکتشاف در مناطقی می‌باشند که در آن مناطق معادن باستان و سایت‌های معدنی قدیم یا به اصطلاح کارهای شدادی دیده می‌شوند.


فرهنگ لغات و اصطلاحات روانکاری-شرکت مهتاب موتور گرگان

ذرات ريز جامد و مايع معلق در هوا و يا گاز. spacer. Age hardening افزايش سختي يك گريس در اثر مرور زمان. spacer . spacer. ASTM انجمن آمريكايي براي روشهاي آزمايشها و مواد. spacer. Automatic gear box جعبه دنده خودكار. spacer . مخلوطي از يك روغن معدني و يك غليظ كننده. spacer. Calcium Complex Soap صابون كمپلكس كلسيم. spacer.


قیر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انواع قیر[ویرایش]. قیر استخراج شده از نفت یا سنگ‌های معدنی مخصوص، قیر خالص نام دارد که با توجه به منشأ تشکیل، طبقه‌بندی می‌شود. . در مرحله نخست تقطیر، مواد سبک مانند بنزین و پروپان از نفت خام جدا می‌شوند. . در نهایت مخلوطی از ذرات جامد بسیار ریز به نام آسفالتن باقی می‌ماند که در ماده سیال گریس‌مانندی به نام مالتن غوطه‌ور است.


کروماتوگرافی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فاز ثابت می‌تواند مایع یا جامد باشد که بر اساس اینکه جامد یا مایع باشد به کروماتوگرافی جذب سطحی و کروماتوگرافی تقسیمی، تقسیم می‌شوند. .. یکی از دلایل توجه به مواد معدنی این است که تبادل‌گرهای یونی رزینی بر اثر تابش مستعد خراب شدن هستند؛ بنابراین در حقیقت برای استفاده با محلول‌های خیلی فعال مناسب نیستند.


Pre:قیمت جدا جیگ
Next:تولید کنندگان نقاله در چین