سیلندر مخروطی استفاده می کند در engenering

معرفی و تشریح اجزاء و نحوه عملکرد گیربکس اتوماتیک/تیپ ترونیک .

٢- وضعیت اسپورت ، پر سرعت ترین حالت را اعمال می کند و بدون توجه به مصرف بالای سوخت ، از کارکرد موتور به بهتریننحو استفاده می کند. . می آورد. سیلندر پمپ گیربکس ، محفظه سوپاپ ،جعبه سوپاپ (Valve body) : قطعه ریخته گری نصب شده در سینی زیر گیربکس که بیشتر شیر های جعبه دنده خودکار هیدرولیکی در آن قرار دارد .


مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی - موتور احتراقی

23 سپتامبر 2011 . مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی - موتور احتراقی - The Mechanics of Agricultural Machinery Engineering - مهندسی مكانيك ماشين هاي كشاورزی. . را بهبود بخشده است. ولی موتور RTA96-C علی رغم استفاده از این تکنولوژی، هنوز برای هر دور، ۱۸۴ گرم گازوئیل را در هر پیستون تزریق می کند. ارسال توسط امير هاشمی نژاد.


روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎﻻﻧﻪ ١٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻓﻠـﺰي ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻲﺷـﻮد. از ﻗﻄﻌـﺎت. ﻣﻌﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻠﻮك ﻣﻮﺗﻮر، ﺳﻴﻠﻨﺪر، ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر و ﭘﻮﺳﺘﺔ ﭘﻤﭗﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد. ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ... اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺎﻟﺐ، ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻟﻮازم ﺟﻨﺒﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺮان ﺑﻮده، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑــﻪ ﻣـﻴﺰان زﻳـﺎد اﻳـﻦ روش را. اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻲﻛﻨﺪ. - ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺰاﺗﻲ را ﻣﻲﺗﻮان در داﻳﻜﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻧﻘﻄﺔ.


اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖ - afrand-ks

آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺸﺨﺼﻪٔ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ده دﻫﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺪاری از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود و. اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آن ﻧﻴﺰ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﮐﺴﺮی و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺮج آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺮب. ﻋﺪد ده ﻧﻮﺷﺘﻪ ... اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻳﮏ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ، داﺧﻞ ﺳﻨﺞ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻳﺎ ﻣﻴﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻓﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﻴﮑﺮوﻣﺘﺮ ... ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﮏ ﻣﺨﺮوﻃﯽ.


وبلاگ یک مهندس. - بلبرینگ ها و رول برینگ ها

1- رول برینگ سیلندری: نیروهای شعاعی زیادی را تحمل می کند(چون سطح تماس خط است).در محورهایی که در معرض انبساط حرارتی هستند از سیلندر استفاده می شود. 2- رول برینگ مخروطی: قادر به تحمل نیروهای شعاعی است ولی نیروی محوری را در یک جهت تحمل می کند. بنابراین به طور معکوس با جفت خودش به کار می رود. 3- رول برینگ سوزنی: در.


وبلاگ تخصصی مکانیک خودرو - مجموعه موتور

قیچی سواپ ها در کار موتور تاثیر زیادی دارد برای اینکه یک سیلندر در حالت تنفس قرار گیرد لازم است . حرکت می کند سوپاپ دود باز است تا دود از داخل سیلندر تخلیه شود در قسمت تایمینگ سوپاپها دیدیم . با استفاده از تگنا درگیری کلاچ و یا باند با ملایمت و کیفیت بهتر صورت میگیرد و از درگیری خشن ان جلوگیری میکند.


سیستم انتقال دستی (دنده) چگونه کار می کند؟ | You Can

13 جولای 2017 . در این مقاله شما می توانید پاسخ همه این سوال ها را پیدا کنید و با سیستم انتقال دستی (گیربکس) آشنا شوید. همانطور که در مقاله اختصاصی «موتور اتومبیل چگونه کار می کند؟» بیان شد با احتراق سوخت در سیلندر، پیستون ها بالا و پایین می روند. این حرکت خطی توسط شاتون ها به حرکت چرخشی میل لنگ حول محور خود.


هونینگ - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ابزارهای خاص با کاربردهای مختلف برای هونینگ داخلی سیلندر وجود دارند. ابزار هونینگ یک‌ضرب (single-stroke) برای انجام هونینگ در یک مرحله استفاده می‌شود. در هونینگ عادی، ابزار چندین بار درون سوراخ حرکت داده می‌شود ولی در این نوع، ابزار تنها یکبار از سوراخ عبور کرده و در همان مرحله قطر و سطح نهایی را ایجاد می‌کند. سطح ساینده آن الماس.


بررسی تأثیر زاویه قرارگیری انژکتور و شروع پاشش سوخت بر تعامل .

4 ژانويه 2017 . نسبت سوخت به هوای آن از حالت استوکیومتری کمتر است رخ میدهد [1]. از آن جا که موتورهای پاشش راهگاهی در نسبت هوا به سوخت. استوکیومتری کار می کند و امکان ایجاد احتراق لایهای در آنها وجود ندارد،. | Port Fuel Injection (PFI). 2 Stratified. برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید: Please cite this article using:.


اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی دﻗﻴﻖ - afrand-ks

آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻣﺸﺨﺼﻪٔ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ده دﻫﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺪاری از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﯽ رود و. اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آن ﻧﻴﺰ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﮐﺴﺮی و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺮج آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺮب. ﻋﺪد ده ﻧﻮﺷﺘﻪ ... اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﻳﮏ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﯽ، داﺧﻞ ﺳﻨﺞ ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻳﺎ ﻣﻴﮑﺮوﻣﺘﺮ ﺳﻪ ﻓﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از ﻣﻴﮑﺮوﻣﺘﺮ ... ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻓﮏ ﻣﺨﺮوﻃﯽ.


وبلاگ تخصصی مکانیک خودرو - مجموعه موتور

قیچی سواپ ها در کار موتور تاثیر زیادی دارد برای اینکه یک سیلندر در حالت تنفس قرار گیرد لازم است . حرکت می کند سوپاپ دود باز است تا دود از داخل سیلندر تخلیه شود در قسمت تایمینگ سوپاپها دیدیم . با استفاده از تگنا درگیری کلاچ و یا باند با ملایمت و کیفیت بهتر صورت میگیرد و از درگیری خشن ان جلوگیری میکند.


کلاچ - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . کلاچ (Clautch) وسیله ای مکانیکی است برای انتقال قدرت (در حرکت) اجزایی که با هم درگیرند اما می توانند از هم جدا شوند. کلاچ ها در جاهایی که انتقال قدرت و مقدار حرکت در محدوده زمان باید کنترل شود استفاده می شوند. در کاربردهای ساده کلاچ دارای دو شفت دوار است که یک شفت معمولا به موتور یا واحد قدرت متصل است و شفت.


سیلندر مخروطی استفاده می کند در engenering,

سالنامه پژوهشي ۱۳۸۲ - دانشگاه سیستان و بلوچستان

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ. PV. ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺮﻭ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﻟﺘﺎﮊ. ﻛﺎﺭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ. PV . ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻼﺩﺭﻧﮓ. ٢(. ) .. allowing for Variable Fluid Properties. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣـــﻘﺎﻟﻪ. : ﺷﻬﺮﻛﻲ، ﻓﺮﻫﺎﺩ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫـــﻨﺪﻩ. : 30th International Conference of Slovak Society of Chemical. Engineering. ﻧـﺎﻡ ﻫـﻤﺎﻳـﺶ.


form-Z Pro 8.6.0.2 Build 10027 x64 - دانلود رایگان نرم افزار

19 فوریه 2018 . Form-Z Pro 8 جدیدترین نسخه است که مدل سازی زیرمجموعه را یکی دیگر از شخصیت های مدل سازی معرفی می کند که امکان طراحی سریع و اکتشاف اشکال . آرک, بیضی دایره ها و چند ضلعی را فراهم می کند; ایجاد یک ابتکار تعاملی سه بعدی (مخروط، سیلندر، کره، توروس); تغییرات پیشرفته شامل خم شدن در کنار مسیر و.


راهنماي تهيه خلاصه مقاله براي هشتمين همايش انجمن هوافضاي ايران

استفاده می كنند. رمجت از جريان عبوري. استفاده كرده و نیروي جلوبرندگی قابل توجهی تولید می كند. بدين منظور. در پرتابه هاي زير سطحی تزريق آب. پايدار جزو نکات مهمی ... سيلندر و کاويتاتور به قطر. 1. متر ) m. ( استفاده شده است. 2-. در کاويتاتور سوراخدار قطر سوراخ برابر با. 0.4. متر ) m. (. می باشد. 3-. در مورد سر مخروط از. زاويه راس.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

ﺑﺎﻻﯾﯽ. داﺷﺘﻪ و ﺣﺠﻢ زﯾـﺎدي. را. ﻧﯿـﺰ. اﺷـﻐﺎل. ﻣـﯽ. ﮐﻨـﺪ. (. Tranchino et al., 1984. ). اﺳـﺘﻔﺎده از دو ﻏﻠﻄـﮏ ﺛﺎﺑـﺖ و ﻣﺤــﺮك ﺑـﺮاي ﻓﺸـﺮدن داﻧــﻪ و. ﭘﻮﺳﺖ. ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻣﺒﺎرا. 1. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ. ﮔﯿـﺮي ﺗـﺎ. 80. درﺻـﺪ . ﺳـﻨﮕﯽ و ﻣﺨﺮوﻃـﯽ. (. ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﺷﻮد و ﻣﻐﺰﮐﻦ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐـﻪ در. اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ. ) ، ﻧﺸﺎن داد. ﮐﻪ درﺻﺪ داﻧﻪ. ﻫـﺎي ﺻـﺪﻣﻪ ﻧﺪﯾـﺪه در. ﻧﻮع ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.


ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﮋﮐﺘﻮر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻌﺎع اﻧﺤﻨﺎي ورودي ﻧﺎزل - انجمن احتراق ایران

ﻧﺎزل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮرﺑﻮﻻﻧﺲ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﮐﺎوﯾﺘﺎﺳﯿﻮن. ،. اﻓﺸﺎﻧﻪ ي ﺑﺎ ﻗﻄﺮات رﯾﺰﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ از. اﺣﺘﺮاق زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎي اﺣﺘﺮاق، آﻻﯾﻨﺪه اﮐﺴﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ .. 0 ms. Cylinder length. Lc. 120mm. Cylinder diameter. Dc. 100mm. ﺟﺪول. -2. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺶ. Liquid phase. Vapor phase. Saturation pressure(Pa).


Preface:

Engineering branch, with an emphasis on concrete materials and structures through an appropriate exchange of .. sliding bitumen layer and the use of steel fibre concrete have been the prerequisites for a successful .. steel reinforcement has been embedded in the middle of the concrete cylinder. This steel bar was.


بنيسي صمد

1 فوریه 2017 . 8- Austin L. G., Klimple R.R., Luckie, P.T., Process Engineering of Size Reduction: Ball Milling, SME, .. كنند به. دليل داشتن مقداري كانی باارزش سبب كاهش بازيابی كانی. باارزش می. شود. ذرات نوع. و1. 3. ذرات ميانی )قفل شده( می. باشند كه در اثر خردايش مجدد و آزاد شدن كانی .. اي باشد از مدار بسته استفاده می شود.


بایگانی‌های محصولات - شرکت فنی مهندسی دماگ یدک

گروه فنی مهندسی دماگ یدک در راستای پشتیبانی از کارگاه های صنعتی اقدام به تامین و توزیع انوام لنت ترمز های جرثقیل های سقفی و زنچیری نموده است. این گروه فنی مهندسی با تکیه بر تجربه ۲۰ ساله خود با در نظر گرفتن کیفیت و کارآیی لوازم جانبی از لنت ترمز های باکیفیت ساخت برندهای معتبر استفاده می کند. شرکت دماگ یدک.


competitive adsorption of furfural and phenolic . - Semantic Scholar

Sep 13, 2006 . Environmental Engineering Department-college of Engineering-University of Baghdad, Iraq .. مد أ يدئتعت لدح ، ةتمت يادم حط اط يدثصلحط مي ت ملط حيطيلحط تيا اثل الط عحط ضعئ يمثأت جالحط مطمتبطمل ... regulatory jurisdictions the use of the liquid phase contaminant in an environmental field setting is.


مطالعه عددی انتقال حرارت در فضای مابین دو مخروط ناقص هم‌محور

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﮥ. ﺗﺠﺎري. CFD. ﺣ. ﻞ ﺷﺪه و. ﻧ. ﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ. از. ﺑﺮرﺳﯽ و. آﺛﺎر. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ. ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﺑﻪ ﻋﺪد ﻧ. ﺎ. ﺳﻠﺖ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻣﺘ .. ي ﻣﺨﺮوﻃﯽ. ﺷﮑﻞ ﺗﺄ. ﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﻨﻮع و اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎ. ن. CTCF. اﻟﺰام ﺑﺮاي درك ﺧﻮاص آن را ﻓﺮاﻫﻢ. ﯽﻣ. ﮐﻨﺪ . در ﯾﮏ دﻫ. ﮥ. ﮔﺬﺷﺘﻪ،. ﮔﺮداﺑـﻪ. ﻫـﺎ. ي ﺗ. ﯿﻠـﻮر در ﺟﺮﯾـﺎن ﻣـﺎﺑﯿﻦ دو. ﻣﺨﺮوط ﻫﻢ. ﻣﺤﻮر دوار،. ﺑﻪ. ﺻﻮرت.


سیلندر مخروطی استفاده می کند در engenering,

سه الیه ورق ارتعاش بر پاسترناک - ویسکو بستر تاثیر .

15 نوامبر 2015 . ژاپنی موادی را معرفی کردند که می توانست گرادیان بسیار باالی حرارتی را تحمل کند و در عین حال .. میکرو سیلندر ساخته شده از مواد مدرج بر اساس تئوری گرادیان کرنش و بر اساس تئوری برشی توسط . و دو الیه متصل شده در باال و پایین مدرج پیزوالکتریک با استفاده از تئوری کالسیک ورق ها ارائه می شود. بر.


بررسی عددی سه بعدی الگوی جریان و تنش برشی بستر اطراف پایه های .

ﮐﻨﻨﺪ از ﻫﺮ. دو دﯾﺪﮔﺎه ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺳﺎزه. ای ﻣﻬﻢ. ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد، وﻟﯽ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮر. ﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﺟﺮﯾﺎن اﻃﺮاف ﭘﺎﯾﮥ. ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ. از ﺗﻮﺟﻪ. ﮐﺎﻓﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﯾﮏ. ﻣﺪل. ﻫﺎی ﻋﺪدی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪان. ﺟﺮﯾﺎن اﻃﺮاف ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮥ. اﺳﺘﻮاﻧﻪ. ای و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﮥ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ. ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﺑﺘﺪا. ﻣﯿﺪان ﻣ. ﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ. ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار.


اصل مقاله (600 K) - دانش و فناوری هوافضا

11 فوریه 2014 . ای را پیش. بینی می. کند که با نتایج ارائه شده. در منابع تطبیق دارد. روند حل. بدین ترتیب. است که با استفاده از. معادالت تعادل پوسته. های دورانی. معادالت حاکم استخراج. ، سطح. تسلیم در نظر گرفته شده و. با. پیش. بینی. شکل فروریزش برای آن. ها،. فشار فروریزش م. حاسبه شده است. سپس پوسته. های مخروطی به دو.


Pre:آنچه که اتفاق می افتد زمانی که سنگ توسط سنگ شکن خرد
Next:سنگ شکن شن و ماسه ساخت شرکت در ماهاراشترا