بهره وری از کارخانه های تولید

SID | اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به وسيله مدل هاي .

اندازه گيري، جز عناصر اصلي چرخه بهره وري بوده، نقش محوري در بهبود بهره وري ايفا مي کند. در اين مقاله براي ارزيابي عملکرد شرکت هاي توليدي، مدلي جامع با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA) و با دخالت عامل زمان در مدل هاي مزبور به عنوان واتحدهاي تصميم گيرنده (DMU) معرفي مي گردد. به منظور يافتن مناسب ترين مدل از مدل هاي.


راهکارهای افزایش بهره وری در صنعت فولاد ایرانچیلان آنلاین | چیلان آنلاین

6 مارس 2017 . ۷- تامین مواد اولیه با کیفیت و مرغوب در چرخه تولید فولاد نکته با اهمیتی است که از ضایعات می کاهد و میزان بهره وری را در کارخانه‌های فولادسازی افزایش می دهد. لذا افزایش بهره وری در صنایع پایین دستی فولاد نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. ۸- موضوع صرفه به مقیاس که چند سالی است در دنیا و بخصوص در کشور چین.


فعال سازی ظرفیت های موجود در تولید و افزایش بهره وری

به نظر می رسد در اغلب اوقات، استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود در یک صنعت و یا کارخانه، نسبت به افزایش ظرفیت، با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر موجب افزایش.


ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺑﺎ

و در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮه. وري ﮐﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي اﯾﺮان اﻟﻒ، ت، پ ، ث و ب ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. : ﮐﺎراﯾﯽ،. ﺑﻬﺮه. وري، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﻢ ﮐﻮﺋﯿﺴﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ. داده ﻫﺎ. و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو. ﺳﺎزي . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻬﺮه. وري، ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ. آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . در ﻣﻔﻬﻮم. ﮐﻠﯽ، ﺑﻬﺮه. وري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪه. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎ.


بحران بهره‌وری در تولیدکنندگان بخاری/ در تولید بخاری به شدت عقب .

10 نوامبر 2017 . در دنیای پررقابت امروز که بهره‌وری مهم‌ترین جزء رشد تولید ناخالص داخلی است، روند تغییرات بهره‌وری در تولید لوازم خانگی به ویژه سیستم‌های گرمایشی نشان می‌دهد که اقتصاد ما در این حوزه به‌شدت عقب مانده است. چه عواملی کارخانه های لوازم خانگی را رو به زوال قرار داده است ؟ تولید کنندگان در این صنعت با مشکلات متعدد از.


SID | اندازه گيري بهره وري در شركت هاي توليدي به وسيله مدل هاي .

اندازه گيري، جز عناصر اصلي چرخه بهره وري بوده، نقش محوري در بهبود بهره وري ايفا مي کند. در اين مقاله براي ارزيابي عملکرد شرکت هاي توليدي، مدلي جامع با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA) و با دخالت عامل زمان در مدل هاي مزبور به عنوان واتحدهاي تصميم گيرنده (DMU) معرفي مي گردد. به منظور يافتن مناسب ترين مدل از مدل هاي.


مقاله بالابردن سطح بهره وری برای افزایش میزان تولید - سیویلیکا

با توجه به این که یکی ازعوامل موثر بر میزان تولید، هزینه تولید است . یکی از راههای افزایش میزان تولید ، کاهش هزینه های تولید است . در واقع هدف این است ک.


ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮه وري ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺑﺎ

و در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻬﺮه. وري ﮐﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي اﯾﺮان اﻟﻒ، ت، پ ، ث و ب ﻗﺮار دارﻧﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژه. : ﮐﺎراﯾﯽ،. ﺑﻬﺮه. وري، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎﻟﻢ ﮐﻮﺋﯿﺴﺖ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ. داده ﻫﺎ. و ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو. ﺳﺎزي . ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﻬﺮه. وري، ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ. آﯾـﺪ ﮐـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . در ﻣﻔﻬﻮم. ﮐﻠﯽ، ﺑﻬﺮه. وري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪه. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻬـﺎده ﻫـﺎ.


بحران بهره‌وری در تولیدکنندگان بخاری/ در تولید بخاری به شدت عقب .

10 نوامبر 2017 . در دنیای پررقابت امروز که بهره‌وری مهم‌ترین جزء رشد تولید ناخالص داخلی است، روند تغییرات بهره‌وری در تولید لوازم خانگی به ویژه سیستم‌های گرمایشی نشان می‌دهد که اقتصاد ما در این حوزه به‌شدت عقب مانده است. چه عواملی کارخانه های لوازم خانگی را رو به زوال قرار داده است ؟ تولید کنندگان در این صنعت با مشکلات متعدد از.


بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران

تاثیر متغیر اندازه بنگاه های تولیدی (نیروی کار استخدامی) بر روی بهره وری در گروه های مختلف صنعتی نیز مثبت و از نظر آماری معنی دار بوده است. اما تاثیر متغیر مربوط به نهادها در هر دو حالت تفکیکی و تجمعی منفی و از نظر آماری معنی دار بوده است. این یافته ها بر آن دلالت می نماید که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری برای تولید و.


راهکارهای افزایش بهره وری | ata omidvar | Pulse | LinkedIn

2 ا کتبر 2016 . در اینجا بد نیست به تعریفی در این زمینه كه از سوی سازمان بین المللی كار (ILO) به كار رفته است بپردازیم: بهره وری عبارت از رابطه بین ستــاده حاصل از یك سیستم تولیدی با داده های به كاررفته مانند زمین، سرمایه، نیروی كار و غیره به منظور تولید آن ستاده است. گــــرچه تعاریف عمومی زیادی برای بهره وری وجود دارد ولی.


بهره وری از کارخانه های تولید,

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری ایران | - جشنواره ملی بهره وری

دستاورد های ایجاد شده در یک شرکت نمونه از اجرای پروژه: طراحی و اندازه گیری 130 شاخص بهره وری; تعریف 109 پروژه ارتقا بهره وری در شرکت; افزایش تولید به میزان 28 درصد; کاهش ضایعات به میزان 8 درصد; شناخت كامل و دقيقتر پرسنل نسبت به ماهيت فرآيندي توليد و مسايل وابسته(آموزش 90 نفر از پرسنل تولید شرکت); آشنایی اعضای.


دستورالعمل تعريف شاخص هاي بهره وري در شركت . - productivity - توانیر

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی. ﺑﻬﺮه وری. و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﻬﺒﻮد آﻧﻬﺎ. در. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق اﯾﺮان. (. ﺗﻮاﻧﯿﺮ. ) - 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه وری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و. ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺎرﯾ. ﺨﯽ اﺷﮑﺎل. ﮔ. ﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ . ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ. 1. ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد . در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻬﺮه وری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از.


عوامل موثر در افزایش بهره ‌وری در تولید پنجره های دوجداره UPVC را .

بهره وری در تولید پنجره های دو جداره UPVC چیست؟ بهروه ‌وری کنترل هزینه ‌های پنهانی است که در دفاتر هیچ حسابداری ذکر نشده، اما از حساب اقتصادی یک تولیدکننده کسر می‌گردد. با افزایش هزینه‌های تولید و اهمیت کنترل آن و همچنین رقابت تنگانگ رقبا و یا محصولات جایگزین، بهره وری در صنعت درب و پنجره از اهمیت خاصی برخوردار گردیده.


ایرنا - بهره وری درترکیه40درصد بهترازایران

15 جولای 2017 . تهران-ایرنا- رئیس انجمن قطعه سازان ایران می گوید:هزینه تولید ما در ترکیه کمتر از امارات است. کشور ترکیه، . تمام عوامل ارزان بودن کالای ساخت ترکیه/بهره وری نیروی کار ترکیه 40 درصد بهتر از ایران است . یکی از شرکت های ما در ایران حدود 18 سال است که مواد اولیه ای برای ایزوله کردن خودرو تولید می کند. قبلا با.


مدل بهینه سازی بهره وری تولید با رویکرد هزینه های خارجی انتشار co2 در .

مدل بهینه سازی بهره وری تولید با رویکرد هزینه های خارجی انتشار co2 در دپارتمان کوره کارخانه سیمان (مطالعه موردی). احمد نقی لو[1]*. Naghiloo1903yahoo · naghilooiaukhoy. سجاد امامی[2]. عطا چیت ساز خویی[3]. محمد فتحعلیلو[4]. چکیده. زمینه و هدف: صنعت سیمان یکی از صنایع به شدت انرژی بر می باشد. انرژی مصرفی در این.


Overall Equipment Effectiveness - mySCADA – سیستم های اسکادا

11 ژانويه 2017 . امروزه برای هر کارخانه تولید کننده نیاز به بهینه سازی و بهبود رونو تولید برای رقابت بهتر امری ضروریست. . در ادامه توضیح خواهیم داد که OEE تنها راهکاریست که میزان بهره وری خط تولید را به شما نشان خواهد داد و هر مدیر یا سرمایه گذاری نیاز به ارزیابی خط تولید خود دارد تا بتواند بازده سرمایه‌گذاری را بدست آورد.


افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت زمینه ساز تحقق اهداف متعالی سازمان

د- بهره وری ملی ( National Productivity ) نسبت تولید یا درآمد ملی به منابع انسانی فعال یا نیروی انسانی شاغل را بهره وری ملی می نامند . رشد این شاخص های بهره وری ، هم در سطح خرد و هم در سطح کلان نمایانگر استفاده موثر از منابع انسانی است . تعریف کیفیت. کیفیت یعنی دستیابی به استاندارد های از پیش تعیین شده; کیفیت یعنی کار.


ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﭘﺮوژه ﺗﻮﻧﻞ اﻧﺘ - ResearchGate

ﻳﻨﮓ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ. اﺣﺘﺴﺎب. 12500. رﻳﻨﮓ ﺳﮕﻤﻨﺖ و. 28. روز ﻛﺎري درﻣﺎه،. ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ. 28. ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد رﻳﻨﮓ ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي. 28. ﻣﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ در ﭘﺮوژه ﻣﻮرد. ﺑﺤﺚ. 295. ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﺟﺪول. 1. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ.


بهره وری از کارخانه های تولید,

بهره وری منابع تولید > منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

تولیدکنندگان می توانند با تمرکز بر چهار موضوع تولید، طراحی محصول، بازیافت ارزش و مدیریت چرخه تامین، ارزش های تجاری تاز ه ای ایجاد کنند، هزینه ها را بهینه کنند و ثبات عملیاتی خود را افزایش دهند. رشد سریع در بازارهای نوظهور باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای منابع شده است و تامین بسیاری از مواد خام روزبه روز دشوارتر می شود.


حضور در همایش بین المللی بهره وری - شرکت آب بان صنعتگران

حضور در همایش بین المللی بهره وری. شرکت آب بان با توجه به ارزیابی های صورت پذیرفته موفق به کسب لوح کیفیت سه ستاره به نمایندگی از صنعت آب و فاضلاب و شرکت های تولید کننده کنتور گردید. حضور در همایش بین المللی بهره وری. (تعداد بازدید : ۴۸۳۹) تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ منبع :.


سمینار تخصصی مدیریت بهره وری در تغذیه آبزیان – فرادانه | تولید .

9 آوريل 2018 . . تخصصی مدیریت بهره وری در تغذیه آبزیان استان گیلان۲۴ فروردین ۱۳۹۷ - ۶:۵۱ ب.ظ · جلسه مشترک شرکت فرادانه با مدیران و کارشناسان و اساتید صنعت خاویاری استان گیلان۲۳ فروردین ۱۳۹۷ - ۷:۰۲ ق.ظ · سمینار تخصصی مدیریت بهره وری در تغذیه آبزیان۲۰ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰ ب.ظ · بازدید جمعی از اساتید دانشگاه های.


فراسان: شرکت تولیدی صنعتی

اکنون نام "فراسان " در صنعت لوله های GRP به نیکی می درخشد و این درخشندگی حاصل نیروی انسانی ماهر و مجرب بوده است. این شرکت در راستای افزایش بهره وری، ایجاد و اجرای استانداردهای شناخته شده جهانی، گواهینامه ها و جوایز معتبر ملی و بین المللی را در این خصوص اخذ نموده است از جمله: تعالی سازمانی – بهره وری و . لوله های تولیدی این.


مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری

18 آگوست 2017 . 10998, زهره ناصری, ارائه یک مدل ریاضی جهت تعیین قابلیت فرآیند بر اساس داده های پروفایل. 11004, امين زينال زاده, ارائه يك مدل برنامه ريزي براي متعادل سازي خط توليد شركت تراكتورسازي اروميه. 11005, امير افسر كازروني, مقايسه بهره وري و بازده سرمايه كارخانجات مجازي با كارخانجات سنتي (مطالعه موردي:صنعت پوشاك).


بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن

1- تعيين شاخص هاي. بهره وري و اندازه گيري آنها. 2- تجزيه وتحليل شاخص هاي بهره وري. 4- اجراي برنامه هاي بهبود بهره وري. 3- برنامه ريزي بهبود. بهره وري. چرخه مديريت .. بهره وری کل معياری است کلی که تأثير مشترک و همزمان همه نهاده ها از قبيل نيروی انسانی، مواد، سرمايه، انرژی، و نظاير آن را در ارتباط با ميزان و ارزش توليد را درنظر می گيرد.


Pre:مواد تولید دستگاه های سنگ شکن زغال سنگ
Next:تجهیزات ساختمان از ایتالیا