مزایای سنگدانه های بتن بازیافتی

تأثیر سنگدانه های حاصل از بتن بازیافتی،. (PDF Download .

10 آوريل 2018 . Full-Text Paper (PDF): تأثیر سنگدانه های حاصل از بتن بازیافتی، شیشه و پلاستیک های زائد بر خواص بتن.


مقاله بررسی تأثیر سنگدانه های بازیافتی بر مقاومت مکانیکی بتن .

در مخلوط سری چهارم سنگدانه بازیافتی ریز به میزان 50 % و درشت به میزان 100 % به طور همزمان جایگزین سنگدانه های طبیعی گردیدند. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از دوده سیلیسی در تثبیت خواص بتن تازه بازیافتی نقش موثری را ایفا می نماید. همچنین نتایج نشان داد که جایگزینی کامل( 100 %) شن بازیافتی در بتن خودتراکم.


ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺗ - انجمن بتن ایران

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄ. ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ، ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﺨﺎﻟﻪ. ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎي رده. ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﺘﻦ از. C15. ﺑﻪ. C25. و. C40. ، اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫ. ﺎي. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ، ﺷﺪت ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺘﻦ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺟﺬب آب ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻳﻜﺴﺎن.


عمران و ساختمان - بازیافت بتن

در مرحله بعد این ارزیابی با تغییر عیار سیمان بتن بازیافتی تا رسیدن به مقاومت بتن اولیه انجام خواهد. و در نهایت بررسی خواص فیزیکی و ظاهری و مقایسه بتن بازیافتی با بتن اولیه صورت میگیرد. کلمات کلیدی: بتن بازیافتی، سنگدانه های بازیافتی. مقدمه. با توجه به زباله های صنعتی و ضایعات محیط زیست در قرن حاضر و همچنین.


ﻫﺎي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از داﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺶ اﻟﯿﺎف ﻓﻠﺰي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘ - تحقیقات بتن

1 آگوست 2015 . 57. ﻧﻘﺶ اﻟﯿﺎف ﻓﻠﺰي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﺑﺘﻦ ﺣﺎوي. ﺳﻨﮓ. داﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از. ﻧﺨﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. ﻣﺤﺴﻦ اﺣﻤﺪي. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان وﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﺴﻨﯽ. *. اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ... 30. ﺗﺎ. 150. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. [5]. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑـﺮ روي ﺧـﻮاص ﻣﮑـﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑـﺘﻦ در ﻃـﺮح.


دانلود پایان نامه معایب و مزایا استفاده از بتن بازیافتی - کالج پروژه

تخمین زده شده است که نزدیک ۱۵۰ میلیون تن قلوه سنگ برای تهیه سنگدانه های بتن سالیانه در ایالات متحده آمریکا تولید می شود و به مصرف می رسد. حال اگر این حجم بالای مصالح سنگی می توانست از مصالح گذشته و قدیمی بازیافت شود دیگر معادن شن و ماسه رو به کاهش و نابود نمی رفت. بنابراین استفاده از بتن سازه های فرسوده و راهها که عمر.


تحقیق مزايا و معايب استفاده از بتن بازيافتي - فایل مارکت

تحقیق مزايا و معايب استفاده از بتن بازيافتي. بخش اول: مقاومت بتن بازيافتي در برابر سيكلهاي ذوب شدن و يخ زدن. اين مقاله به بررسي مقاومت بتن با دانه هاي بازيافتي (Recycled Aggregate Concrete) در برابر سيكلهاي يخ زدن و ذوب شدن مي پردازد و آن را با بتنهاي طبيعي (معمولي) (Natural Aggregate Concrete) مقايسه مي‌كند.


مصالح بتن بازیافتی

استفاده از دستگاه بازیافت بتن. ژوئن بتون ساخته شده از مواد بازیافتی، یکی از مصالح مقاله بررسی خواص مکانیکی بتن بازیافتی. بیشتر+. ساخت بتن های بازیافتی به شن و ماسه. مقاله تحلیل آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن با درصد های مختلف . ساخت بتن از مصالحبه این صورت که. بیشتر+. بلوک های بتنی از بتن بازیافتی.


بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی سنگ دانه‌های بتنی بازیافتی

استفاده از بتن در صنعت ساخت و ساز روز به روز در حال افزایش است. با توجه به محدودیت عمر سازه های بتنی و همچنین تخریب سازه های بتنی در اثر عوامل طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و . ، همواره با حجم انبوهی از بتن های تخریبی مواجه خواهیم بود که سبب تخریب محیط زیست خواهند شد. از طرفی منابع معدنی جهت تولید سنگدانه ها نیز محدود می.


مزایای سنگدانه های بتن بازیافتی,

بتون ساخته شده از مواد بازیافتی، یکی از مصالح ساختمانی آینده .

24 ژوئن 2013 . وی می افزاید : «هم اکنون الیاف صنعتی توزیع بهتری در مخلوط پیدا می کنند و این بالقوه به این معناست که بتون خواص مکانیکی یکنواخت تری دارد و قابل اطمینان تر است. اما برای رسیدن به نتایج نهایی نیاز به پژوهش بیشتر است.» آزمون های مکانیکی با مدل های کامپیوتری تکمیل می شوند که به پژوهشگران امکان می دهد.


راه ﻫﺎي روﺳﺎزي زﻳﺮاﺳﺎس ﻻﻳﻪ در ﺷﺪه ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ از اﺳﺘﻔﺎده

25 آگوست 2014 . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻲ. ﺧﻮاص ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي درﺷﺖ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺑﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ، ﻛﺎرآﻳﻲ. رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ دارد . در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺪه. 1. در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز. زﻳﺮاﺳﺎس ﺟﺎده و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از. RA.


شرکت ایستا سازه آترا - پانل دیواری اکوتک - سنگ دانه های بتن

مصالح سنگ دانه هاي بتن . سنگدانه هاي ريز ودرشت معمولا60% تا 70% حجم بتن يا 70%تا85%جرم بتن را تشكيل مي دهند وبه شدت بر روي خصوصيات بتن تازه وسخت شده –خصوصيات مخلوط وحرفه اقتصادي تاثير گذارند. . جمع شدگی ناشی از خشک شدن و خزش ینق ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی از سنگدانه های معمولی بیشتر است.


مدیریت پسماندهای ساختمانی و بازیافت از بتن و سنگدانه ها

صرفه جویی در هزینه های حمل و نقل و دفع ضایعات ساختمانی، استفاده مجدد از منابع تجدید ناپذیر، حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی خاک، کاهش نیاز به زمین و دفع، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع بازیافت برخی از مزایای بازیافت پسماندهای ساختمانی می باشد. در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت صنعت ساختمان، اثر جایگزینی سنگدانه های.


‌تاثير شكل سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن - omransoft

1 آوريل 2017 . سنگدانه‌ها بسته به ماهیت جنس سنگ مادر و روش شكسته شدن یا فرسایش می‌توانند شكلی گرد گوشه، تیز گوشه ‌یا نامنظم داشته باشند. ‌سنگدانه‌های تیز گوشه و آنهایی كه سطوحی ناصاف و متخلخل دارند، نسبت به سنگدانه‌های گرد گوشه به آب بیشتری نیاز دارند. برخی از دانه‌های مناسب ممكن است بدلیل خواص دانه بندی نامناسب یا.


استفاده از ضایعات شیشه به جای سنگدانه در بتن » - civiltech

20 ژوئن 2014 . مقدمه: شیشه در انواع مختلفی تولید می شود (بسته بندی، شیشه صاف، حباب لامپ ها، لامپ تلویزیونها و …). اما همه این وسایل عمر مشخصی دارند و نیاز به استفاده دوباره و بازیافت آنها به منظور جلوگیری از مشکلات زیست محیطی که ناشی از ذوب آنها و یا دفن ایجاد می شود احساس می شود. بازیافت شیشه های مصرف شده بصورت.


روﻳﻪ راه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوت - جاده

ﻫﺎي. زاﻳ. ﺪ. ﻟﺗﻮ. ﻴﺪ. ﺷﺪه. در. ﻣﻌﺎدن. ﺳﻨﮓ،. ﺳﺮﺑﺎره. ﻛﻮره. ﻫﺎي. آﻫﻦ،. ﻓﻮﻻد. و. ﻣﺲ،. ﻧﺨﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﺧﺮده. اﺳﻔﺎﻟﺖ. ﻫﺎ. ﺧﺮده. ﺑﺘﻦ. ﻫﺎ،. و. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه. از. ﺻﻨﻌﺖ. ﻛﺸﺎورزي. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. ﺳﺒﻮس. و. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. ﻧﻴﺸﻜﺮ،. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. اﺳﺘﻔﺎده. در. روﺳﺎزي. راه. را. دارﻧﺪ . زﻳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران (. 1394. ) در. ﺗﺤﻘﻴﻖ. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. ﺧﻮد،. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﭘﻮدر. ﻻﺳﺘﻴﻚ. و. ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘﻲ. آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. ﺑﺮ. ﺷﻴﺎرﺷﺪﮔﻲ. ﻣﺨﻠﻮط. آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. ﮔﺮم،. ﺑﺮرﺳﻲ.


سنگدانه ی بتن - عمران پویا

23 آگوست 2015 . تعریف سنگدانه مصالح طبیعی ، مصنوعی یا بازیافت شده ، مانند ماسه ، شن ، سنگ شکسته ، یا سرباره ی کوره ی بلند ذوب آهن و خاک رس منبسط شده ی دانه ای ، است که در تولید فراورده های ساختمانی ، مانند بتن ، به کار می رود . دسته بندی سنگدانه ها از نظر اندازه بر دو دسته است : ۱- سنگدانه ی ریز - سنگدانه ای است که تمامی آن.


مزایای سنگدانه های بتن بازیافتی,

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

ﺧﻼﺻﻪ. ﺷﻜﻞ و ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در. ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺢ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ.


بتن سبز؛ بتن سازگار با محیط زیست - civilidea

27 سپتامبر 2015 . در راستای تکمیل تلاش های دولت مالزی برای تشویق استفاده از مواد سازگار با محیط زیست در ساخت ساختمان های سبز، محققان دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تکنولوژی مارا در مالزی با موفقیت . بتن سبز از مواد خام جدید نظیر خاکستر بادی، سنگدانه های بتن بازیافتی و الیاف حاصل از قوطی های آلومینیومی ساخته شده است.


اخبار - وندیداد مبدع نانو بتن

آقای مهندس حاجی سامی در ادامه برخی از مزایا و ویژگی‌های این محصول را عنوان کرد و افزود: استفاده از این محصول می‌تواند وزن سازه را تا یک تن به ازای هر متر مکعب بتن . در تولید بتن‌های سبک‌ سازه‌ای برای کاهش وزن مخصوص بتن، از سنگدانه‌های سبک و مقاوم استفاده می‌شود، اما این سنگدانه‌ها نسبت به ملات بتن از مقاومت کمتری برخوردار هستند.


فوق روان کننده بتن چیست - بتن پلاست

از ویژگیها و خواص فوق روان کننده بتن به افزایش اسلامپ بتن ، ‌افزایش کارایی بتن ،‌کاهش نسبت آب به سیمان تا 25٪ ‌افزایش مقاومت فشاری و نفوذناپذیری بتن ، افزایش انسجام و سهولت عیار . همچنین افزودن فوق روان کننده بتن می تواند این امکان را ایجاد کند که از سنگدانه های بازیافتی بتن توانمند و با کیفیتی تولید کنیم . و بعداز.


ﺴﻢ اﷲ ا ﻦ ا ﻢ

ﺗﻬﺮان. -. ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ رازي. ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن. : اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﻳﺮان. ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي. -. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺮان ﻓﺮﻳﻤﻜﻮ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب ﻗﺪس. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻴﻤﻲ ﺳ. ﺎﺧﺘﻤﺎن. ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺘﻦ اﻳﺮان. ﻧﺎﺷﺮ .. ﺗـﻦ ﺳـﻨﮓ. آﻫﻚ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. 125. ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ و. 118. ﻛﻴﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ر .ﺳﺪ. در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻦ اﻧﻮاع ﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ. 650.


بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بتن از پر کاربردترین مصالح ساختمانی است. ویژگی اصلی بتن ارزان بودن و در دسترس بودن مواد اولیه آن است. همچنین می‌توان خاطر نشان کرد که تولید انواع بتن با استفاده از حرارت، بخار، اتوکلاو، تخلیه هوا، فشار هیدرولیکی ویبره و قالب انجام می‌گیرد. بتن به‌طور کلی محصولی است که از مخلوط آب با سیمان آبی و سنگدانه‌های مختلف در.


مجله تحقيقات بتن ايران، - Magiran

11 ژانويه 2016 . بررسي مشخصات مكانيكي پانل هاي پيش ساخته توليد شده با بتن سبك دانه اليافي حميد ناصري ، حسن افشين . اثر نانوسلولز باكتريايي بر خواص كامپوزيت هاي فيبر- سيمان و دوام در برابر چرخه ذوب-انجماد . نقش الياف فلزي بازيافتي از لاستيك خودرو بر بتن حاوي سنگ دانه هاي بازيافتي ناشي از نخاله هاي ساختماني


ﻧﻘﻞ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﮔﺰﯾﺪه ﺗﺎزه - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و. ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم، راه و راﻫﺴﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﻗﯿﺮ و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ، ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد . اﯾﻦ ﺳﺎزه. ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ .. دو ﻧﻮع داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﭘﺮ و ﻣﯿﺎن ﺗﻬﯽ ﻣﻮ. رد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن. داده اﺳﺖ ﮐﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﯿﻤﺮ. SBS. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮدر ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ، ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ. و ﻣﺪول آﺳﻔﺎﻟﺖ را در. ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﮔﺮم. و آﺳﻔﺎﻟﺖ.


Pre:خرد تلفن همراه برای فروش
Next:هزینه تولید سنگ آهن