آسیاب سیمان پویا ویدیو جداکننده های هوا

ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۶ - ستاد نانو

ساخت فيلم های نانوكامپوزیتی برای بسته بندی مواد غذایی با قابليت فتوكاتاليستی. مقاالت . تحول نويد بخشــی در پيل های خورشيدی مبتنی. بر نانوکربن. در اين شماره می خوانيد. تــرويـج. فنـاورینانو. در سـال 1391. گـزارش. كاربرد فناوري نانو. درصنعت سيمان. سال دوازدهم ... نانو پودرهای پويا، بسيج دانشجويی شهرستان مالير،.


11 best Techflow images on Pinterest | Industrial, Air pollution and .

Techflow on Pinterest video explains about Techflow information available on pinterest including Techflow's products for industrial air pollution control, dust and material handling, air processing . The design of the Techflow Venturi Scrubber consists of a "Wet Approach" venturifollowed by a liquid entrainment separator.


نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۳

مطالعه و پژوهش در خصوص سیمان هاي حفاري با دانه بندي غیر یكنواخت. به منظور دستیابي ... مدیریت فرآیند های سازمانی مانند گردش کارها و فرم های پویا به صورت کامل در این سامانه تعریف شده است. به طوري که آن را .. نهایي بیشتر از آن( را دارا باشد سیستم تولید از حالت آسیاب جداگانه کلینگر و گچ به حالت آسیاب هم زمان تغییر. یافت که.


Construction Chemicals Industry - انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی .

بتن ریزی در هوای سرد. 33. کربناتاسیون )کربنات شدگی(. 34. تحقیق کامپیوتری بر روی توزیع تصادفی الیاف در ترکیبات سیمانی. 36. رولپالگ شیمیائی. 40 . همفکری با اعضای انجمن( موثرترین ابزاری اســت که بنگاه های .. این نکته اشــاره فرمودن که توجه صنعت سیمان بیشتر به نوع مواد شیمیایی مورد مصرف در بخش آسیاب.


فهرست پایان نامه ها

44, 45, بررسی روش های حل عددی معادلات منتج از شبیه سازی پایا و پویای برج تقطیر, شهلا حسنی مهام, نوراله کثیری بیدهندی, اسفند 1377. 45, 47, ساخت نمونه ی . علیرضاسجادی ساروی, آذر 1378. 62, 71, افزایش ظرفیت آسیاب های مواد خام و سیمان واحد هفتم سیمان تهران, حسین چهرگانی, عباس طائب, نوراله کثیری بیدهندی, آذر 1378.


ماهنامه فناوری نانو - شماره ۱۸۶ - ستاد نانو

ساخت فيلم های نانوكامپوزیتی برای بسته بندی مواد غذایی با قابليت فتوكاتاليستی. مقاالت . تحول نويد بخشــی در پيل های خورشيدی مبتنی. بر نانوکربن. در اين شماره می خوانيد. تــرويـج. فنـاورینانو. در سـال 1391. گـزارش. كاربرد فناوري نانو. درصنعت سيمان. سال دوازدهم ... نانو پودرهای پويا، بسيج دانشجويی شهرستان مالير،.


Construction Chemicals Industry - انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی .

بتن ریزی در هوای سرد. 33. کربناتاسیون )کربنات شدگی(. 34. تحقیق کامپیوتری بر روی توزیع تصادفی الیاف در ترکیبات سیمانی. 36. رولپالگ شیمیائی. 40 . همفکری با اعضای انجمن( موثرترین ابزاری اســت که بنگاه های .. این نکته اشــاره فرمودن که توجه صنعت سیمان بیشتر به نوع مواد شیمیایی مورد مصرف در بخش آسیاب.


Flying Tigers (film) Mariano Andreu David Prain Rut Brandt Anne .

Jul 1, 2016 . Promises Kept (Champion album) Neil McDonald (footballer) Beaver Dam High School (Wisconsin) Martin St. Pierre (ice hockey) Water distribution on Earth Secure two-party computation Nelson River Hydroelectric Project Una, Gujarat Nicolás Pareja James Wisniewski Personal air vehicle Golden Circle.


فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

6 - بررسی اثر کنترل هوای اولیه بر مصرف‌‌سوخت و میزان انتشار مونواکسیدکربن در اجاق زیست‌‌توده سوز میکروگازیفایر (چکیده) 7 - معرفی .. 764 - تأثیر غلظتهای مختلف گلیسرول بر ویژگی های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل - صمغ قدومه شیرازی (چکیده) .. Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک (چکیده)


دانش بنیان شماره هفدهم اردیبهشت 1396 1 - معاونت علمی و فناوری ریاست .

آینده حوزه سلول های بنیادی درخشان است/ نفیسه کرمی ◇. 12. بازار پررونق . ماهواره ها در خدمت پایش آلودگی هوا و گرمایش زمین/ محمد امانی 48 ◇. 50. زندگی ما به ماهواره ها . چرخ هــای اقتصــاد. بــا درآمــد ســی هــزار میلیــارد تومانــی تندتــر. چرخیــد و از همــه مهم تــر، اقتصــاد مقاومتــی. سه هزار شکت دانش بنیان نقطه عز ی ت ماست. متوقف نشویم.


املاح معدنی - می متالز

نمایندگی ها و بازرگانی ها · کارخانه های فولاد .. آسفالت طوس, آسفالت معابر, آسفالت‌, آسفالتن, آسه آن, آسيا, آسیا, آسیا پاسارگاد خاورمیانه, آسیاب سیمان, آسیای جنوب شرقی, آسیای معدنی, آسیای میانه, آشوت مانوکیان, آفریقا, آفریقا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌, آفریقای جنوبی, آفریقای شمالی, آقای تویودا, آگلومراسيون, آگهي مناقصه, آگهی مناقصه, آلاينده هاي زيست محي.


فصلنامه شماره 41-بهار1394

5 سپتامبر 2015 . ﺳﺎﻋﺖ آﺳﻴﺎب ﺷﺪﻧﺪ . دوﻏﺎب ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي ﻟﻮح ﮔﭽﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗـﺎ آب آن. ﺟﺬب . ﺷﻮد. ﻛﻴﻚ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در دﻣﺎي. 110. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻤﺪت زﻣﺎن. 24. ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎ ﭘـﺲ از ﻋﺒـﻮر از. اﻟﻚ. 220. ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده درﮔﺎم. ﻫﺎي ﺑﻌﺪي آﻣﺎده ﮔﺮدد . از رواﻧﺴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ارزان ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮي ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت ﺳـﺪﻳﻢ. (. TPP. و ). ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﺳﻮد ﺳﻮزآور در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﭼﻴ. ﻨﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده.


ﻣﻌﺎﻭﻧ ﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻓﻨﹼﺎﻭﺭﯼ - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران

ﻭﻓﺘﻮﻣﺘﺮ، ﻓﻴﻠﻢ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ،. ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻼﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ. ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺮﮐﺰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ. : ﻣﺮﮐﺰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰ .. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ. (. ﺩﺍﻳﻨﻮﻣﻴﻞ. ) ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻥ .. ﭘﺮﻭﺏ ﻳﻚ ﺳﻮﺯﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺁﺏ. ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﺯﺭﺍﺗﻲ. ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ. ۱۱. /۲/.


نمایشگاه مجازی - رزین، پوششهای صنعتی

Buhler, Buhler Building, 66,Lavasani St., Farmaniyeh, 021-22691400, 021-22691395, .buhlergroup, Foll volume bead mill super flow three Roll mill .. 021-44358413, .polymerpooshesh, کفپوش اپوکسی و پلی یورتان پارکینگ طبقاتی داروئی و پوشش های تاخیر انداز حریق نوع پایه سیمان و رنگ.


API oil–water separator - WikiVisually

The entire wikipedia with video and photo galleries for each article. Find something interesting to watch in seconds.


موتورها در صنعت سیمان - برق. قدرت. کنترل. الکترونیک. مخابرات .

بعلت ارزان بودن، سادگی ساختمان، سرعت بالا، داشتن سرعت ثابت و كم بودن هزینه های تعمیر و نگهداری به صورت گسترده ای استفاده می شوند. با توجه به كلاسهای مختلف این نوع .. موتورهای آسیاب بزرگترین موتورهای صنعت سیمان هستند و در حدود 65% تا 70% انرژی مصرفی كارخانه را به خود اختصاص می دهند. این موتورها در حدود hp5000 تا.


شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت . - پالایش و پخش

10 ژانويه 2015 . ﺷﺮﺡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺖ ﺁﭖ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ. ۷۸. ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ (Evacuation) ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﭘﻤﭗ ﺧﻼ ﺑﺎﻋﺚ. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ۲- ﮐﻤﭙﺮﺳﻮﺭ: ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﻗﯿﻖ Reciprocate valve (ﺷﯿﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ. ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ) ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ۳- ﻣﺨﺰﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﮔﺎﺯ(ﺯﺩﺍﯾﺶ): ﮔﺎﺯ ﺩﯼ ﺍﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ.


Cable ﻛﺎﺑﻞ

22 مه 2015 . ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻯ ﺧﺸﻚ ، ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺮﺩﺑﺎﻑ 300 ﻭﻟﺖ ، 125 ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮﺍﺩ. AIA. ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻯ ﺯﺭﺓ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﺓ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ. Air – Blown Rod. ﻣﻔﺘﻮﻝ ﻫﻮﺍ ﺩﻣﻴﺪﻩ. ﻣﻔﺘﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺩﻛﺎﺭﻯ ﮔﺮﻡ، ﺩﺭ .. ﻓﻴﻠﻢ ﭘﺎﻳﻪ، ﻻﻳﺔ ﻧﺎﺯﻙ ﭘﺎﻳﻪ. ﺷﻜﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻻﻳﺔ ﻧﺎﺯﻛﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ. ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ. ﺳﻄﺢ ﻫﺎﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﻰ ﻧﺸﻴﻨﺪ.


جهت مشاهده این شماره کلیک نمایید.

4 فوریه 2012 . ﻫﺎ اﺑﺘﺪا در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻫـﻮا. و ﺑـﻪ. آراﻣﻲ در دﻣـﺎي. °C. 70. ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ ﺣـﻼل اﺿـﺎﻓﻲ از. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻴﺸﻪ. ﻫﺎي ﭘﻮﺷـﺶ داده ﺷـﺪه. ﺗﺤـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﺮارﺗـﻲ در اﺗﻤـﺴﻔﺮ ﻧﻴﺘـﺮوژن. (. ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص .. و ﺟﺪاﻛﻨﻨـﺪه. ﻫـﺎي. 4. ﺟﻬـﺖ. دﻫﻨﺪة. اﻣﻮاج رادﻳﻮﻳﻲ و ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ. ] 4[. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان. ﻛﺎﺗﺪ در ﺑﺎﺗﺮي. ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻴﻮﻣﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. ]. 3[. ﻓﺮﻳﺖ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. Li0.5Fe2.5O4. داراي ﺳـﺎﺧﺘﺎر.


طراحی و نقشه کشی غبارگیر صنعتی - نقشه کشی | صنعتی

از خروج احتمالی هوا همراه با ذرات جلوگیری می کنند.اساس کار قفل های هوای نسب شده بر روی سیکلون یک پره دوار با سرعت مشخص است که به عنوان جدا کننده قسمت خروجی ذرات از بخش جریان هوا در سیکلون مورد استفاده قرار می گیرد.در برخی از طراحی ها بسته به نوع خط وجود قفل هوا ضرورت نداشته و در ساخت سیکلون مد نظر قرار نخواهد گرفت.


<<<مصالح ساختمانی>>> [آرشيو] - P30World Forums - انجمن های .

8 ژوئن 2009 . تهیه سیمان : در ابتدا از سنگ آسیاب برای پودر کردن مخلوط و از کوره‌های ثابت استفاده می‌شد. تهیه ساروج : ساروج یا ملات، مخلوطی از آهک، ماسه و آب است که بر خلاف سیمان در داخل آب خود را نمی‌گیرد و سفت نمی‌شود، ولی در مجاورت هوا به علت جذب گاز دی‌اکسیدکربن و تشکیل سنگ آهک، به تدریج سفت می‌شود. در قندسازی : می‌توان.


مهندسی فرآیند

ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮروي ﺟﺎذب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي ﻛﺮد.در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ. (. TSA. ) در واﺣﺪ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻫﻮا .. ﺳﺎزي ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ و. ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺑﻬﻴﻨﻪ. ﺳﺎزي. و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ ﻳﻮﺳﻔﻲ. 156. ، اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﻤﺪي. 157. ، ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻴﻦ ﻧﺎﻧﻲ. 3 . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﻻﻣﺮد، اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس،.


توليد / نحوه توليد سيمان - صفحه 5 - سیمان ارومیه

2ـ2ـ10ـ آسیاب نهایی كلینكر كلینكر خارج شده از كولر دمایی در حدود 300 درجه دارد كه هنوز مناسب ادامه روند تولید سیمان نیست ، لذا آن را در انبارهای سرپوشیده‌ای به مدت 5 تا 6 روز قرار می‌دهند تا دمای آن در مجاورت هوا به كمتر از 100 درجه ، یعنی حدود60 درجه برسد. حال این كلینكر را همراه با حدود3% وزنی سنگ گچ (CaSo4 ,2H2O) به وسیله آسیابهای.


بررسی روش های انتقال مواد به صورت پنوماتیک در کارخانجات سیمان .

13 آگوست 2017 . در سالهای ۱۸۴۷ تا ۱۸۶۶ با شروع استفاده از سیستم نیوماتیک، حمل و نقل مواد جامد از طریق لوله و به کمک جریان هوا آغاز گردید. انتقال نیوماتیکی . آسياب هاي لوله اي اين آسياب ها همچنين براساس مسير پيمايش ماده نيز تقسيم بندي مي شوند که براين اساس به دو نوع سيستم تقسيم مي شوند: سيستم مدار باز سيستم مدار بسته.


Städtebauliche Modernisierung unter Berücksichtigung . - TUprints

2 مارس 2015 . ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲ. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ. ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ. 1299. ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺍﺯ. ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ. ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻫﻤﻴﺖ. ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. P2F. 3. P. ٢. « ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. » ؛ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺴﻤﺎﻳﻲ؛ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ،. 1372.


Pre:می توان از سنگ مرمر درهم شکستن
Next:سنگ زنی چرخ ماشین roughsmooth